Prins Willem Alexanderschool

Veldhoven – Er is grote beroering ontstaan vanwege een rapport van de GGD Zuid-Oost Brabant van 27 juni over milieu (fijnstof) en veiligheidsrisico’s op de plaats van de geplande nieuwbouw van de Prins Willem-Alexanderschool nabij de A2. De minister van VROM heeft al aangekondigd via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) dit voornemen van Veldhoven te blokkeren en ook de SRE raadt de bouw af.

Veldhoven – Er is grote beroering ontstaan vanwege een rapport van de GGD Zuid-Oost Brabant van 27 juni over milieu (fijnstof) en veiligheidsrisico’s op de plaats van de geplande nieuwbouw van de Prins Willem-Alexanderschool nabij de A2. De minister van VROM heeft al aangekondigd via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) dit voornemen van Veldhoven te blokkeren en ook de SRE raadt de bouw af.

Ere wie ere toekomt, het is de PvdA fractie die deze zaak afgelopen week opnieuw onder de aandacht van de Veldhovense raad heeft gebracht. Echter de motie die Ted Peer indiende (en weer introk) had alleen betrekking op het beperken van de risico’s en niet op een eventuele keuze voor een andere locatie.
Toch is een serieuze heroverweging van de keuze voor een andere locatie, volgens mij, het enige wat onder de gegeven omstandigheden realistisch en gewenst is.

De plaats van herbouw van de PWA-school (regionale school voor zeer moeilijk lerende kinderen) is al vanaf het begin omstreden geweest. In eerste instantie werd gedacht aan een locatie in Veldhoven noord. Bezwaren van omwonenden dreigden echter te leiden tot vertraging van de bouw op die plek en vervolgens werd in 2004 gekozen voor herbouw nabij de huidige locatie aan de A2.

Deze keuze was, en ook dat moet gezegd worden, vooral gebaseerd op de sterke voorkeur van de school zelf. Zowel bestuur, schoolleiding en ouders van de PWA waren nadrukkelijk voorstander van de huidige locatie. Doorslaggevend daarbij was vooral de verwachte tijdwinst en de afwezigheid van bezwaren van de omgeving. De school veroorzaakt namelijk nogal wat verkeersbewegingen door het halen en brengen van leerlingen uit de regio. Onze fractie heeft zich destijds door de druk van de school laten overhalen om toch akkoord te gaan met deze locatie ofschoon het zeker niet de voorkeursvariant van de CDA fractie was.

Dat de CDA-fractie nooit een fervente voorstander geweest van de bestaande locatie is meermalen naar voren gebracht. Het is interessant om op deze plaats onze bijdrage aan de discussie in 2004 nog eens weer te geven. Onze huidige (principiële) positie is in grote lijnen nog steeds hetzelfde.

(Uit de Algemene Beschouwingen in november 2004)
“De CDA-fractie is van mening dat de Prins Willem Alexanderschool, een kans verdient om op een toplocatie in Veldhoven een nieuwe accommodatie te krijgen. Bij de ontwikkeling van Veldhoven-West moet, wat de CDA-fractie betreft, rekening worden gehouden met een plaats voor deze school en dan nog bij voorkeur in de buurt van de Kempen Campus zodat de multifunctionaliteit van dit terrein op het gebied van sport, cultuur en ontspanning, ook benut kan worden door de PWA-school.

Dus eerst een plaats voor de PWA-school inrichten en daarna pas het gebied verder ontwikkelen zodat de school een gegeven is en mensen de keuze hebben of zij zich in de nabijheid van de school willen vestigen.
De CDA fractie ziet in het toekomstbeeld voor de school, ruim opgezette schoolgebouwen met kinderboerderij en andere noodzakelijke faciliteiten, in een groene omgeving, maar wel geïntegreerd in een woonwijk.

Dit voorstel laat onverlet dat de PWA-school in de tussentijd een kwaliteitsimpuls moet krijgen om op de huidige locatie goed het belangrijke werk dat zijn doen te kunnen verrichten. De broodnodige renovatie en uitbreiding hebben, in het zicht van de steeds veranderende plannen, te lang op zich laten wachten en de nood is te hoog opgelopen om nog eens een uitstel te rechtvaardigen.

De CDA-fractie vraagt het college van B&W de vestiging van de Prins Willem Alexanderschool in het gebied Veldhoven-West te onderzoeken en tegelijkertijd te werken aan een aanvaardbare ‘tussenstap’ op de huidige locatie, of in de directe omgeving daarvan, om goed onderwijs voor leerlingen veilig te stellen.”

Tot zover onze mening in 2004. Zoals gezegd, de huidige situatie vereist een realistische herbezinning, niet in het minst omdat nu ook de PWA-school zelf tot die conclusie lijkt te zijn gekomen. Het CDA vond en vindt nog steeds dat een andere locatie, (overigens niet noodzakelijk Veldhoven-West) de voorkeur verdient.
Het lijkt duidelijk, bestuurlijke moed is nu vereist. Op grond van onze eerdere inspanningen mag u die van ons verwachten.

Wim de Jonge
Voorzitter CDA-fractie Veldhoven