Met Potlood en Penseel
Lidmaatschap

[foto]

Enige regels

  • Een verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) telt 35 atelierbijeenkomsten: 20 vóór en 15 na de zomervakantie.
  • In december ontvangt u het jaarrooster voor het volgend kalenderjaar.
  • Contributie is verschuldigd voor een vol verenigingsjaar. Bij aanvang van het lidmaatschap ná 31 januari, zal de penningmeester een aangepaste contributie berekenen.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministrateur.

Lidmaatschapkosten (2018)

De contributie is verschuldigd voor een vol verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) en bedraagt €175,00, te voldoen vóór 1 maart.
De jaarcontributie voor de portretschildergroep op donderdagochtend en de schildersgroep op dinsdagavond (zonder begeleiding) bedraagt € 60,00 eveneens te voldoen vóór 1 maart.

De contributie kunt u overmaken op:
Girorekening: NL34 INGB 0005 2488 54
t.n.v.: Met Potlood en Penseel

Hierbij is inbegrepen:

  • kosten van artistieke begeleiding door gediplomeerde krachten,
  • gebruik van de eigen atelierruimte en
  • gratis benutting van een aantal gebruik- en verbruiksgoederen in het atelier, zoals tekenplanken, ezels, etc.

Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 5,00.

Informatievoorziening

Iedereen, dus leden en niet-leden, heeft vrij toegang tot de website van de vereniging: http://www.potloodenpenseel.dse.nl/.

Daarnaast krijgen leden via e-mail twee maal per jaar informatie "De Puntenslijper", een mededelingenblad met de belangrijkste mededelingen (meestal in PDF formaat). Veel, zo niet alle, mededelingen uit dit blaadje worden ook op onze website geplaatst worden, in het bijzonder op het Prikbord.

Archief van het blad "De Puntenslijper"

Klik op een editie om deze in PDF formaat te zien.[XHTML 1.0 icon]