Created by Readiris, Copyright IRIS 2003                    gemeente Eindhoven

 

Wijk info

IS oktober 2004

Aan: de bewoners van de Hamakerstraat, Van Maanenstraat, Hendrik Druckerstraat, Van Vollenhovenstraat, Johannes Buijslaan, Vigliuslaan, Kranenburgstraat, Nic. Everardusstraat, Leendertdonkerstraat, Professor Meyerslaan, Loderstraat 1 t/m 7, Lievendaalseweg 2 t/m 20, Van der Marckstraat 1 t/m 45, Pieter Stockmanslaan 1 t/m 43, Van der Muydenstraat 1 t/m 32 en de Tellegenstraat 2 t/m 106.

Betreft start inspraak voorontwerp bestemmingsplan 'Nieuw Polynorm'

Geachte bewoners,

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Nieuw Polynorm' is gereed. Dit bestemmingsplan is gericht op de herontwikkeling van een gedeelte van de wijk Lievendaal. Het bestemmingsplan ligt vanaf 21 oktober ter inzage. U kunt er schriftelijk op reageren. In deze wijkinfo lichten wij het plan en de procedure verder toe. Verderop vindt u waar het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt en hoe u uw eventuele reactie kunt geven.

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Johannes Buijslaan, Van Vollenhovenstraat, Pieter Stockmanslaan en de Tilburgseweg. De naam van het bestemmingsplan is afgeleid uit het feit dat de 212 woningen tellende buurt is gebouwd door de fabriek NV Polynorm. Deze fabriek had een bouwconcept ontwikkeld dat geheel zuivere droge montagesysteembouw mogelijk maakte. Dit bouwconcept is in het plangebied toegepast.

Wat is een bestemmingsplan?

Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen, stelt de gemeente bestemmingsplannen vast. Die plannen geven aan hoe de grond gebruikt mag worden, of erop gebouwd mag worden en wat er dan gebouwd mag worden.

Globaal eindplan

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Nieuw Polynorm' kan worden aangemerkt als een globaal eindplan. Dit globale eindplan biedt inzicht in de mogelijke invulling van het gebied zonder de eindvorm definitief vast te leggen. Deze planvorm kent een  redelijke mate van flexibiliteit zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtszekerheid. Na het doorlopen van de hele bestemmingsplanprocedure zal het globale eindplan direct operationeel zijn en kunnen bouwaanvragen er zondermeer aan getoetst worden. Het bestemmingsplan is een juridische vertaling van de uitgangspunten uit het masterplan Polynorm. Stedenbouwkundige aspecten zoals de symmetrische opzet met het centrale plein zijn terug te vinden in het bestemmingsplan.

De procedure

De bestemmingsplanprocedure kan globaal worden verdeeld in vier fases.

  1.            De eerste fase is die van de voorbereiding van de eigenlijke planprocedure. In deze fase vindt het nodige onderzoek, bestuurlijk vooroverleg en de inspraak plaats.

  2.             De tweede fase is die van de vaststelling van het plan door de gemeenteraad. De fase vangt aan met het officieel ter visie leggen van het ontwerpplan waarop een ieder zijn zienswijze naar voren kan brengen.

  3.            De derde fase is de fase dat Gedeputeerde Staten (Provincie) het vastgestelde plan al dan niet goedkeuren.

  4.             De vierde fase bevat de mogelijkheid om tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In een bijlage bij deze wijkinfo is de bestemmingsplanprocedure gedetailleerder uitgewerkt en is daar ook een tijdplanning aan gekoppeld.

Ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt op werkdagen ter inzage van 21 oktober 2004 tot en met 17 november 2004 op de volgende plaatsen:

bij de informatiebalie van de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, (gebouw TD, Frederik van Eedenplein 1,4" etage). Openingstijden: maandag tlm vrijdag van 09.00 - 16.00 uur;

in de leeshoek van het informatiecentrum in het stadskantoor (Stadhuisplein 10) Openingstijden: maandag van 9.00 - 17.00 uur; dinsdag tlm vrijdag van 09.00 ­16.00 uur;

in het Stadsdeelkantoor Strijp, St. Trudoplein 6. Openingstijden: maandag van 14.00 - 17.00 uur; dinsdag tlm vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.

Uw reactie

U kunt uw reactie op het voorontwerp bestemmingsplan tot 17 november a.s. schriftelijk kenbaar maken. Dit doet u door het schrijven van een brief aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Vrijstellingsprocedure

Behalve deze bestemmingsplanprocedure zijn wij ook van plan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op te starten voor de eerste bouwplannen. Er is gekozen voor deze vrijstellingprocedure, omdat de doorlooptijd van de procedure voor het bestemmingsplan erg lang is en het gezien de voortgang van het project wenselijk is tijdig te kunnen gaan bouwen. Bij de start van de vrijstellingsprocedure wordt u door ons geļnformeerd en zullen wij \ een inspraakavond organiseren.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog nadere informatie wensen of vragen hebben dan kunt altijd contact op nemen met de projectleider van de gemeente Eindhoven voor dit project, de heer J. Ketelaers (040 - 238 6311).

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, ir. M.G. Reissenweber

directeur a.i. dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Schema  bestemmingsplan procedure