Memo

NIETS INVULLENN C 7465

cc

 

 

 

Directeur

Inboeknummer 05uit12891

Van  mw. A. Hardon

Telefoon (040) 238 63 08

2 juni 2005

 

 

Aan: de bewoners van de Hamakerstraat, Van Maanenstraat, Hendrik Druckerstraat, Van Vollenhovenstraat, Johannes Buijslaan, Vigliuslaan 1 t/m 17, Kranenburgstraat, Nic. Everardusstraat, Leendert Donkerstraat, Professor Meyerslaan, Loderstraat 1 t/m 7, Lievendaalseweg 2 t/m 20, Van der Marckstraat 1 t/m 45, Pieter Stockmanslaan 1 t/m 43, Van der Muydenstraat 1 t/m 32, Tilburgseweg 1 t/m 64 en de Tellegenstraat 2 t/m 106.

 

Betreft start inspraak artikel  19, lid 1, WRO-procedure voor de bouw van circa 220 woningen in  de “Polynormbuurt”

 

 

Geachte bewoners,

 

Vorig jaar berichtten wij u in een wijkinfo over de bestemmingsplanherziening “Nieuw Polynorm”. Naast het maken van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied gaan wij ook starten met een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de herbouw van woningen in de zogenaamde Polynormbuurt. Deze vrijstellingsprocedure start met inspraak.

 

Het betreft een herontwikkeling van een gedeelte van de wijk Lievendaal.

Naast de bouw van circa 220 woningen zal het gebied qua stedenbouwkundige structuur anders worden opgezet.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Johannes Buijslaan, Van Vollenhovenstraat, Pieter Stockmanslaan en de Tilburgseweg. 

 

 

Ter inzage

De Ruimtelijke Onderbouwing “Polynormbuurt Eindhoven” ligt op werkdagen voor de inspraak ter inzage van 9 juni 2005 tot en met 6 juli 2005 op de volgende plaatsen:

-     bij de informatiebalie van de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, (gebouw TD, Frederik van Eedenplein 1, 4e etage).  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur;

-     in de leeshoek van het informatiecentrum in het stadskantoor (Stadhuisplein 10) Openingstijden: maandag van 9.00 – 17.00 uur; dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur;

-     in het Stadsdeelkantoor Strijp, St. Trudoplein 6. Openingstijden: tot en met 30 juni  maandag van 14.00 – 17.00 uur; dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 13.00 uur; met ingang van 1 juli alleen op maandag van 14.00 – 17.00 uur.

 

Inspraakavond

Daarnaast wordt op 21 juni 2005 een inspraakavond gehouden. Naast presentatie van het stedenbouwkundig plan krijgt u de gelegenheid om mondeling in te spreken op de plannen. De avond begint om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) en wordt gehouden in de ontvangstruimte van basisschool De Schakel aan de Johannes Buijslaan 41 te Eindhoven.

 

Uw reactie

U kunt uw reactie op de Ruimtelijke Onderbouwing “Polynormbuurt Eindhoven” tot en met 6 juli a.s. schriftelijk kenbaar maken. Dit doet u door het schrijven van een brief aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

 

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog nadere informatie wensen of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Eindhoven voor dit project, de heer J. Ketelaers (040 – 238 6311).

 

 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

drs. ing. W. Krzeszewski

directeur dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

 FILENAME \p I:\afdeling WP\1. Projecten\Lievendaal 212 (polynorm)\bestemmingsplan\wijkinfo19,lid,1inspraakpolynormBF05011830.doc

 
Klik hier voor het schema van de bestemmingsplanprocedure

Klik hier voor concept ruimtelijke onderbouwing .  (in pdf 4 Mb) wijzigingen/aanvullingen zijn nog mogelijk


.
 Klik op de kaart voor vergroting.
wijzigingen/aanvullingen zijn nog mogelijk