COMMENTAAR OP SOCIAAL PLAN POLYNORM LIEVENDAAL

 

 ……….., Eenzijdige wijziging van Hhvl tov. versie okt 2003,

 (1) is toevoeging, (0) is verwijdering

 

………., Eenzijdige wijziging van Hhvl tov. versie okt 2002

(1) is toevoeging, (0) is verwijdering

 

 Rode vette tekst; wijzigingsvoorstellen in of naast het sociaal plan Polynorm van de Werkgroep Sociaal Plan Polynorm, inclusief voormalig CBBP en Bestuur Polynorm.

 

Stand van zaken

    Terug naar inhoudsopgave

 

Versie: november 2003

aanvullingen werkgroep  in of naast het sociaal plan

Inhoudsopgave Sociaal plan “Polynorms”

 

 

1.                 Inleiding  

Totstandkoming sociaal plan   

Begrippen en definitiesIngangsdatum         

 

2.                  Algemene bepalingen

 

Ingangsdatum en werkingsduur        

Voor wie geldt het sociaal plan?     

Communicatie                 

Onderhoudsbeleid          

Leefbaarheid 

Huurbeleid       

Vergoedingen  

 

3.                 Herhuisvesting

 Uitgangspunten bij herhuisvesting        

Procedure bij herhuisvesting                   

Uitgangspunten tijdelijke huisvesting in wisselwoning (1)                                           

 

4.         Eenmalige verhuizing

Verhuizen naar een definitieve woning

Algemeen                                                                                                                                                  

Het verlaten van de woning                                                                                                                   

Tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten (1)                                               

Zelf aangebrachte voorzieningen, Verhuiskostenvergoeding en verhuisservice, Herinrichtingsvergoeding, zijn vervallen i.v.m. nieuw alg. beleid Hhvl (0)

 

5.         Verhuizing naar een wisselwoning

Tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning en terugkeren

Algemeen (0)

Wisselwoningen                                                                                                                                                                                   

Tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten (1)                                                                                                                                                                           
Verhuiskostenvergoeding en verhuisservice, Herinrichtingsvergoeding, zijn vervallen  
i.v.m. nieuw alg. beleid Hhv (0)l

 

6.        Slotbepalingen

Spijtoptanten                                                                                                                                    

Geschillen                                                                                                

 

 

 

1.      Inleiding

 

Totstandkoming sociaal plan

 

Dit sociaal plan is opgesteld in het kader van de herontwikkeling van de 212 Polynormwoningen in de buurt Lievendaal. Stand van zaken nu is: Hhvl heeft twee gespreken gevoerd met Bestuur Buurtvereniging Polynorm en CBBP en wilde geen kant uit.  Na de ontwikkelingen op stedelijk en corporatie niveau heef hhvl eenzijdig zonder overleg met de werkgroep sociaal plan Polynorm een sociaal plan voor de bewoners van de Polynormwoningen rondgestuurd. en tot stand gekomen in overleg  door met de bewonersorganisaties Buurtvereniging Polynorm en CBBP (inmiddels opgeheven).

Herontwikkeling van een complex, in de zin van sloop en vervangende nieuwbouw, is een langdurig proces en feitelijk gestart in januari 2002. Omdat vooraf niet alle aspecten van herontwikkeling bekend zijn, is vooraf niet te voorzien welke factoren allemaal een rol zullen gaan spelen. Het sociaal plan kan alleen gewijzigd worden nadat de partijen hierover overleg hebben gevoerd. (1)Was in versie okt. 2002: Het sociaal plan kan alleen gewijzigd worden nadat partijen gezamenlijk hiertoe besluiten en er overeenstemming is over de door te voeren wijzigingen.

 

T.o.v. versie okt 2003 is het deel over een evt. betere stedelijke regeling vervallen

Toevoegen:Indien regelingen op algemeen beleidsniveau bij Hhvl, op gemeentelijk of landelijk niveau gunstiger uitpakken voor de huurders van Hhvl dan gelden deze.

 

In het sociaal plan wordt de aanpak van herhuisvesting op hoofdlijnen beschreven. Hhvl behoudt het recht om in bijzondere gevallen in overleg met betrokkenen aanvullende afspraken te maken om het nodige maatwerk te kunnen leveren.

Deze zinsnede stond niet in versie okt 2002 maar wel in deze: Ondanks het feit dat bij sloop sprake is van een gedwongen verhuizing blijft het normale beleid bij verhuizing ten aanzien van de huuropzegging, zelf aangebrachte voorzieningen en dergelijke van kracht. Het sociaal plan is een aanvulling op het normale beleid van Hhvl om op de specifieke problematiek van herhuisvesting in te kunnen spelen. In het sociaal plan worden daarom niet alle aspecten toegelicht die bij verhuizen een rol spelen. De algemene Hhvl-informatiebrochures voorzien in deze behoefte (1) Verwijderen, van deze zinsnede..  Opm.  Het  Zav- beleid van Hhvl is niet in overeenstemming met het nieuwe huurrecht!,

Normaal beleid in een niet normale situatie?

 

Het sociaal plan is zorgvuldig opgesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan niet worden uitgesloten dat er onjuistheden in deze publicatie staan. Deze zinsnede stond niet in versie okt 2002 was op verzoek van de werkgroep ( CBBP en buurtvereniging verwijderd) maar staat weer wel in deze versie: Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit sociaal plan (1), Verwijderen, van deze zinsnede; geen rechten wat stelt het plan dan voor?.

 

 Begrippen en definities

 

Huurder

De hoofdhuurder inclusief de medehuurders van een woning (eigendom van Hhvl) met een huurcontract voor onbepaalde tijd, die staat ingeschreven bij de gemeente op hetzelfde adres en die feitelijk woonachtig is in de woning.

 

Tijdelijke huurder

Huurder die een huurovereenkomst voor bepaalde tijd afsluit voor een woning waarvoor een sloopbesluit is genomen en die hieraan niet de rechten als de huurder met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontlenen.

 

Huurprijs

De prijs die de huurder verschuldigd is aan Hhvl voor het enkele gebruik van de woning.

 

Inkomen

Het belastbaar jaarinkomen zoals vastgesteld door de belastingdienst. Als de huurders geen belastingformulier hebben ingevuld dan gelden de jaaropgaven van de uitkerende instanties.

 

Sloopdatum

De datum die Hhvl vaststelt waarop een woning of complex definitief gesloopt gaat worden.

Toevoegen: De woningen worden in fasen gesloopt en wel als volgt: Hier schriftelijke afspraak over maken

 

Peildatum.

De datum met ingang waarvan de regelingen in het sociaal plan inclusief vergoedingen en voorrangsregeling van toepassing zijn. De peildatum is vastgesteld op 01-12-2003

 

 

Wisselwoning

Een door Hhvl voor tijdelijke bewoning beschikbaargestelde woning waarvoor de huurder een wisselwoning contract voor bepaalde tijd ondertekent.  
Toevoegen:Het sociaal plan blijft van kracht in de wisselwoning en totdat alle huurders definitief gehuisvest zijn.
|

 

Toevoegen;  te hanteren definitie van ingrijpend; Hieronder worden in ieder geval verstaan ingrepen in de constructie, voorzieningen op het gebied van energiebesparing en isolatie, voorzieningen die betrekking hebben op de indeling van de woning of wijzigingen hierin (zie p 5 onder onderhoudsbeleid)

 

Toevoegen; te hanteren definitie van passend aanbod; Een passend aanbod is een redelijk alternatief voor de huidige woning, rekening houdend met de woonwensen van de huurder en de mogelijkheid van Hhvl hieraan tegemoet te komen. Toevoegen; dit is inclusief medische-, wvg- en opplus voorzieningen. (zie uitgangspunten herhuisvesting)

  

Toevoegen: te hanteren definitie van verhuurbare staat (bij alg mutatiebeleid van Hhvl kijken?)

 

  Terug naar inhoudsopgave

 

2.      Algemene bepalingen

  

Ingangsdatum en werkingsduur

 

Het sociaal plan gaat in op peildatum en geldt tot het einde van de herontwikkeling van “De Polynorms”.  Het blijft daarmee van kracht totdat alle huurders definitief geherhuisvest zijn.

 

Voor wie geldt het sociaal plan?

 

Degenen die een beroep op het sociaal plan kunnen doen zijn de huurders van een woning in complex 62 “De Polynorms” en die voor 15 januari 2002 een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben afgesloten.

 

 

Communicatie

 1. Huurders worden middels een nieuwsbrief regelmatig (aanvullen; hoe vaak  regelmatig is; 1x per 10 jaar is ook regelmatig) geïnformeerd over de voortgang van het project (1).  De nieuwsbrief is een uitgave van het projectteam dat de herontwikkeling begeleidt. In dit team hebben ook huurdersvertegenwoordigers zitting. Toevoegen; Zij zitten daar vooralsnog op persoonlijke titel Welke personen benaderd kan worden voor vragen over de planontwikkeling, zal telkens in de nieuwsbrief worden vermeld (1).
  Toevoegen: Informatie over de plannen en de voortgang is beschikbaar op een centraal punt in het plangebied (bv. een infowinkel / buurtcentrum e..d.)

 2. Afhankelijk van de fase waarin de planontwikkeling zich bevindt, zal telkens opnieuw worden bezien op welke wijze de huurders het beste kunnen worden betrokken. Te denken valt aan presentaties, klankbordavonden, themabijeenkomsten en dergelijke (1). Er moet vooraf duidelijk zijn op welke momenten bewoners bij de planvorming en uitvoering worden betrokken. En ook moet vooraf duidelijk zijn wie, wanneer en voor welke vorm van communicatie verantwoordelijk is en op wie die moet zijn gericht Er wordt door de  Woningcorporatie overleg gevoerd met de bewoners/bewonersorganisaties

 3. Tegen de tijd dat de nieuwbouwplannen zijn vastgesteld en de herhuisvesting zijn beslag moet krijgen, zal (2x per week (0)) een spreekuur in de buurt worden gehouden om huurders gelegenheid te geven hun vragen te stellen, problemen te bespreken of hulp- en begeleiding te vragen. toevoegen: vaste contactpersoon, locatie frequentie, en tijdstippen, zodat alle bewoners gelegenheid hebben om binnen te lopen. Hhvl heeft hierbij een verwijsfunctie naar gemeentelijke en andere hulpverleningsinstellingen.

Toevoegen:

 

Onderhoudsbeleid

Aanvullen: Taken huurder en verhuurder m.b.t. onderhoud beter splitsen (b.v. aparte tussenkopjes)

 1. Vanaf het moment van aankondiging van de sloopvoornemens op 15 januari 2002 worden in de Polynorm-woningen geen ingrepen meer uitgevoerd door Hhvl die naar hun aard en omvang als ingrijpend kunnen worden beschouwd of die een woningverbetering inhouden. Hieronder worden in ieder geval verstaan ingrepen in de constructie, voorzieningen op het gebied van energiebesparing en isolatie, voorzieningen die betrekking hebben op de indeling van de woning of wijzigingen hierin.
  Toevoegen: indien noodzakelijk worden medische / wvg- of oppusvoorzieningen alsnog direct aangebracht in de Polynormwoning, indien er in de nieuwbouw of elders geen geschikte (tijdelijke) woonruimte te vinden is..

 2. Hhvl blijft gedurende de verhuur (zolang het huurcontract loopt) verplicht onderhoud aan de woning uit te voeren. Naarmate de sloopdatum nadert worden uiteraard minder structurele maatregelen toegepast. De woning dient echter minimaal veilig, wind- en waterdicht te zijn. Indien nodig zal hierover met de betreffende huurder overleg worden gepleegd.

 3. Op basis van het huurcontract is de (tijdelijk) huurder gehouden de woning goed te bewonen en te onderhouden. Tot de verhuisdatum is de huurder verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud. in zo verre dit redelijkerwijs gevraagd kan worden..

 

Leefbaarheid 

 1.  De leefbaarheid van een complex waar herontwikkeling in voorbereiding is, komt onder druk te staan. Hhvl, gemeente en bewoners zullen de noodzakelijke inspanningen leveren om de leefbaarheid in de buurt te waarborgen.

 2. Om lege woningen die niet opnieuw worden verhuurd zo bewoond mogelijk uit te laten zien, worden gordijnen/raambekleding zoveel mogelijk van vertrekkende bewoners overgenomen (toevoegen tegen welk bedrag) of zorgt Hhvl voor andere maatregelen. Indien nodig toevoegen; geacht door bewoners wordt achterblijvende post opgeruimd en tuinen bijgehouden.

 3. De achterpaden van woonblokken die geheel of gedeeltelijk onbewoond zijn, worden afgesloten indien dit  door bewoners nodig wordt geacht. (was in versie okt 2002: worden indien mogelijk afgesloten. Toevoegen; brandveiligheid lege woningen en  brandgangen, brievenbussen dichtmaken

 4. Hhvl sluit tijdelijke huurovereenkomsten af voor woningen die leeg komen. Mocht dit niet meer kunnen (niet door te verhuren of te korte periode) dan wordt om kraken tegen te gaan, de woning onbewoonbaar gemaakt. Toevoegen; geen platen voor de buitenzijde van de ramen, maar van binnen achter de gordijnen. Afspreken: Verlichting voor achterpaden aanlaten bij lege woningen.

 5. Hhvl maakt afspraken met gemeente (stadsdeelkantoor), politie, gemeentereiniging en andere partijen over het waarborgen van veiligheid en het tegengaan van vervuiling. Hiertoe behoren ook afspraken over het Wijzigen in;  Hhvl biedt aan containers te plaatsen eventueel plaatsen van containers in verband met afvoer van afval en huisraad.

 6. Omwonenden uit koop- en huurwoningen die hinder ondervinden van de sloop worden door Hhvl regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en de mogelijke overlast.Toevoegen; Omwonenden worden goed voorgelicht over het eventuele asbestgevaar bij de sloop van de woningen

 7.  De eventueel extra te nemen beheermaatregelen worden besproken met de bewonersorganisaties. Mogelijk dat hiertoe een aparte werkgroep wordt opgericht. Aanvullen: Beheerplan wordt z.s.m. besproken.

Huurbeleid 

 1. Met ingang van 1 juli 2003 wordt de jaarlijkse huurverhoging niet meer toegepast (1).

 2. Hhvl zal met de gemeente afspraken maken over het recht en de hoogte van een huurgewenningsbijdrage toevoegen:en koopsubsidie voor alle huurders van de te slopen Polynormwoningen die dat wensen.

 

Vergoedingen 

 1. De in dit sociaal plan genoemde vergoedingen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor verhuizing en herinrichting (1). We zien de vergoeding liever als een tenminste bedrag, waarnaast op complex en individueel niveau ook ruimte blijft voor nadere afspraken en keuze

 2. De hoogte van de vergoedingen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als Hhvl de tegemoetkoming in meerdere delen uitbetaalt, is het tijdstip van uitbetalen van het eerste deel bepalend voor de hoogte van de totale uitkering (1).. Geen uitbetaling in meerdere delen maar vooraf betaling 5 werkdagen na opzegging huur of na aanbod van Hhvl. Dit om te voorkomen dat verschillede mensen leningen moeten afsluiten om te kunnen verhuizen.

 3. Vergoedingen worden uitbetaald  aan de huurder. Inwonende kinderen en/of erfgenamen hebben geen recht op vergoedingen.

 4.  Indien er sprake is van schuld of huurachterstand bij Hhvl zal deze met de vergoeding worden verrekend.  De huurder wordt in een gesprek in kennis gesteld van de verrekening van de vergoeding met de schuld, huurachterstand of mutatieschade (!). Indien de huurder een betalingsregeling bij Hhvl heeft lopen, kan deze regeling worden meegenomen naar de nieuwbouwwoning of wisselwoning indien de woning van Hhvl is.

 5.  Hhvl zal overleg voeren met de sociale dienst om te voorkomen dat de vergoedingen, huurgewenningsbijdrage, koopsubsidie in mindering worden gebracht op mogelijke uitkeringen.

Toevoegen: huurders komen in aanmerking voor een huurgewenningsbijdrage indien de huur van de nieuwe / andere woning hoger is dan van de huidige woning. Regelen; dat bewoners voor koopsubsidie in aanmerking komen.

 

Toevoegen kopje:  Diensten van Hhvl:

-sociale begeleiding bewoners