Stappen

Termijn 

Actor 

1.   Voorbereiding en onderzoek 

   

gemeente/ initiatiefnemer 

2.   Inspraak m.b.t. voorbereiding bestemmingsplan 

4 weken 

gemeente/ de in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechtspersoon.

3.   Vooroverleg met instanties o.a. Provincie 

6 maanden 

gemeente/ instanties 

4.   Behandeling reacties inspraak en vooroverleg in de gemeenteraad 

3 maanden 

gemeenteraad 

5.   Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan inclusief mogelijkheid tot indienen zienswijze 

4 weken 

een ieder 

6.   Vaststelling bestemmingsplan inclusief hoorzitting bij zienswijzen.

4 maanden

gemeenteraad

7.   Terinzagelegging vastgesteld plan inclusief publicatie en toezending aan Gedeputeerde Staten

binnen 4 weken na raadsbesluit

gemeente

8.   Terinzagelegging vastgesteld plan inclusief indienen bedenkingen bij Gedeputeerde Staten

4 weken

indieners van zienswijzen + een ieder tegen wijzigingen bij vaststelling

9.   Bekendmaking goedkeuringsbesluit inclusief horen advies Provinciale Planologische Commissie (PPC) en inclusief hoorzitting bij bedenkingen

6 maanden

Gedeputeerde Staten (Provincie)

10.  Terinzagelegging goedkeuringsbesluit inclusief publicatie

binnen 2 weken na bekendmaking

gemeente

11. Terinzagelegging goedkeuringsbesluit + bestemmingsplan

6 weken

gemeente

12. Beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

binnen 6 weken na de terinzagelegging

indieners van bedenkingen + verschoonbare belanghebbenden + een ieder bij (gedeeltelijke) onthouding van goedkeuring

13.  Beslissing door Raad van State

12 maanden na beroepstermijn

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State  

14.  Bestemmingsplan onherroepelijk inclusief  terinzagelegging

4 weken

gemeente