Panelen  uitleg masterplan Polynorm 

1. Procedure tot nu toe

 December 2001:  Sloopbesluit

 •    College van burgemeester en wethouders besluit in overleg met Hhvl om in te  stemmen met vervroegde vervanging van polynormwoningen, met name vanwege gezondheidsrisico’s in verband met asbest.

 •    HHvL krijgt regierol binnen gemeentelijke voorwaarden.

 Oktober 2002: Randvoorwaarden vastgesteld

 •    College besluit aan welke randvoorwaarden de plannen voor de Polynormbuurt moeten voldoen.

 Februari 2003: Presentatie scenario’s

 •    Hhvl en BRO presenteren tijdens de bewonersavond drie mogelijke scenario’s. Uitkomst: geen draagvlak voor het ‘Centrale binnenruimtemodel voor en combinatie van het ‘hofjesmodel het ‘straatblokkenmodel’. 

Mei 2003: Presentatie Masterplan

 •    Tijdens een bewonersavond presenteren Hhvl en BRO het Masterplan

 •    Vervolgens wordt het plan aangeboden aan de gemeente ter vaststelling.

 Augustus 2003: Vrijgeven voor inspraak

 •    College besluit om de inspraakprocedure voor het Masterplan op te starten.

Terug naar menu

 2. Huidige situatie

 212 eengezinswoningen in de sociale huursector.
  Alle woningen zijn eigendom van Hhvl

Terug naar menu

3. Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeente

 •   Het moet een ruim opgezette gevarieerde groene buurt worden

 •   Verhouding koop / huur: ongeveer 60% koop en 40% huur

 •   Verhouding goedkoop / middelduur en duur: ongeveer 
  40% goedkoop en 60% middelduur en duur.

 •   Ruimte voor seniorenwoningen (ongeveer 20%).

 •   Maximaal 15% van de woningen mag gestapelde bouw zijn.

 •   Inrichting van de buurt moet passen binnen de rest van Lievendaal.

 •   Verkeerssituatie inrichten volgens de principes van Duurzaam Veilig (30 km/uur)

 •   Koopwoningen moeten parkeerplaats op eigen terrein hebben.

Terug naar menu

4. Keuzes in Masterplan

 Op basis van de voorwaarden van de gemeente heeft Hhvl de volgende keuzes gemaakt:

 1.         Stedelijkheid langs J. Buijslaan
  2            Accenten in de bebouwing
  3            Centrale groen pleinruimte
  4            Gesloten wandvorming van Vollenhovenstraat
  5            Gesloten wandvorming (geluid)
  6            Relatie met randen van de buurt
  7            Opening in geluidswal
  8            Wonen rond het plein
  9            uitwisseling spelen en groen
  10            Zicht op spelen en groen
  11         Aandacht voor woonkwaliteit P. Stockmanstraat

Terug naar menu

5. Stedenbouwkundig plan

 

Terug naar menu

6.  woningen

Richtprijzen op basis van het prijspeil van 2003

Goedkope huur: ca. € 450, (voor deze woningen is huursubsidiemogelijk)
Goedkope koop: tot € 135.000,--
Middeldure huur: ca. € 610,--
Middeldure koop: tot € 240.000,--

Het woning wensenprogramma kan nog enigszins wijzigen.
 In de volgende fase van het proces zal hierover definitief duidelijkheid ontstaan.

Terug naar menu
 

7. Verkeer

 •   Nieuwe verkeersstructuur

 •   Alleen bestemmingsverkeer in de buurt, (geen sluipverkeer)

 •   Voldoende parkeerplaatsen. Voor koopwoningen parkeren op eigen terrein.

 

Terug naar menu

8. Groen en spelen

 

 •  Groene ruimten worden autovrij ingericht, behoudens bestemmingsverkeer.

 •  Centrale plein / woonhof wordt ingericht als ontmoetingsplek en speelplek voor kleine kinderen

 • Speeltuin aan de Leendert Donkerstraat blijft behouden.

Terug naar menu

9. Vervolgprocedure.

 •     Inspraaktermijn masterplan:
  4 september t/m 1 oktober.
  Gedurende deze periode kunt u het plan inzien in het Stadskantoor en het Stadsdeelkantoor Strijp.
  U kunt uw schriftelijke reacties t/m 1 oktober opsturen naar:
  dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer,
  Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

 •    Verwerking inspraakreacties.

 •    Vaststelling van het Masterplan door de gemeenteraad.

 •    2004-medio 2005:
  Uitwerken stedenbouwkundig plan, buurtplan,
  verkavelingsstudies, beeldkwaliteitsplan en sociaal plan.

 •    Vanaf medio 2005:
  Start sloop en vervangende nieuwbouw.

Terug naar menu