bron: BOUWpers nummer 10  mededelingenblad /faculteit bouwkunde

De Polynorm woning.

 Inleiding

In het stadsdeel Strijp van de Gemeente Eindhoven staat een complex van 212 woningen die eind 2005 gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Deze woningen zijn gebouwd met het bouwsysteem Polynorm, een woningbouwsysteem dat is ontwikkeld als industrieel vervaardigd bouwsysteem op basis van een staalskelet. Het systeem is ontwikkeld in 1949 als bijdrage aan de woningnood van de na-oorlogse jaren. In 1950-52 zijn deze woningen gebouwd door het Philips Woonbedrijf. Voor de productie van deze woningen is indertijd speciaal een fabriek opgericht, de Polynorm NV.  Te hoge productiekosten leidde ertoe dat het aantal geleverde woningen beperkt is gebleven. De woningen in Strijp zijn de enige nog bestaande woningen van dit product in ons land.

Wanneer na meer dan 50 jaar deze woningen zullen worden gesloopt en afgevoerd zal ook een uniek systeem, een industrieel product, IFD avant la lettre, voorgoed verloren gaan. De Gemeentelijke Monumentencommissie heeft de ”Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven” gevraagd te onderzoeken of een deel van dit unieke project kan worden behouden.

Inmiddels is er een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 •        Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven

 •        WOONBEDRIJF SWS.HHvL

 •        Faculteit Bouwkunde, cap. groep Bouwtechniek

 Doel

Het belangrijkste doel is het documenteren van het bouwsysteem Polynorm middels:

 •        Het behouden van het bouwsysteem Polynorm door demontage en montage van een woning in het DUBO park op het TU terrein;

 •        Het verzorgen van een goede documentatie over de opkomst en ondergang van het systeem, in boekvorm en DVD;

 •        Het verrichten van onderzoek naar die aspecten die van belang zijn voor een finale evaluatie van het polynorm bouwsysteem. Zowel de technische- als de sociale aspecten zullen worden bestudeerd op verschillende niveaus. (bouwsysteem, woning, buurt)

 Planning

Een belangrijk moment is november 2005, dan wordt begonnen met de sloop van de woningen. In het herfsttrimester worden een aantal onderzoeksprojecten aangeboden om bovenstaande doelen te verwezenlijken. Het herbouwen van de woning op het TU terrein zal vanaf januari kunnen geschieden.

De onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een symposium zomer 2006 ter gelegenheid van het 5e lustrum van de TUE.

 

 Onderzoek.

Vanuit de verschillende vakdisciplines worden de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:

Bouwtechnische analyse bouwsysteem:

 •    Ontleding gebouw en (systeem)componenten

 •     Technische prestaties van de woning (constructief, bouwfysisch, demontabiliteit, bouwtempo)

 •        Functionele prestaties van de woning (plattegronden, gebruik, comfort

 •        Doorontwikkeling van componenten, vergelijking technieken huidige IFD programma

 •        Onderzoek naar de mogelijkheid van hergebruik na demontage

Architectuur en Stedebouw, kwaliteiten van wijk en woning.

 •        Stedebouwkundige opzet

 •        Uitstraling woningen

Levensloop van de Polynormwoning:

 •        Historische beschrijving

 •        Ontwikkeling, bouw, gebruik, aanpassing, sloop

Sloop

 •        milieu-effecten bij totale sloop van de wijk

 

Succes – en faalfactoren Polynorm bouwsysteem

 •        De rol van de betrokken bedrijven Philips/Polynorm

 •        Industrialisatie woningbouw in Nederland, marktkansen

 •        Marktanalyse

Ontwerp demonstratie-opstelling

 •        Een plan van aanpak ontwikkelen en ontwerpen van een wijze van demonteren, verplaatsen en herbouwen van de woning.

Bewonerstevredenheid

 

Aanvullende deelonderzoeken kunnen worden ingebracht.

 

Samenwerking met HKU

Bij het project is samenwerking gezocht met de HKU,  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het Polynorm project wordt door de HKU ingezet als multidisciplinair afstudeeropdracht. Er zal een productieteam worden samengesteld van HKU studenten die nauw zullen samenwerken met de bouwkundestudenten. Zij zullen zich vooral bezig houden met het verzamelen, maken en verwerken van beeldmateriaal. (film, video)

Naar discipline zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden:

        Registratie van

 • De concrete verplaatsing, demonteren en opbouwen van de woning.

        Interview/docu

 • De laatste bewoners van de woningen worden geportretteerd

        Animatie

 • De constructie zal deels middels animatie uitgelegd worden

        Presentatie

 • Samenstellen van interactieve DVD waarop alle gegevens zijn verzameld

 Studenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het project kunnen contact opnemen met ir.Guus Timmermans, Vertigo 7.11, e-mail: A.W.C.Timmermans@bwk.tue.nl

Deelname is mogelijk in verschillende fases van Bachelor en Master.

 

   Gevelbeeld: de gevel bestaat uit betonnen gevelplaten die zijn gemonteerd aan het staalskelet

Gevelbeeld: de gevel bestaat uit betonnen gevelplaten die zijn gemonteerd aan het staalskelet

 

 Onderzijde vloerconstructie

Onderzijde vloerconstructie