Eindhovens Dagblad
Artikel uit Eindhovens Dagblad van 05-02-2004

EINDHOVEN

Woonbond: 
Conflict Hhvl en polynormwoningen 'herkenbaar'

Door ESTHER FRANSZ

EINDHOVEN - In een onlangs gehouden landelijk onderzoek van de Nederlandse Woonbond verklaart dertig procent van de huurdersorga­nisaties in Nederland onvol­doende betrokken te zijn bij de herstructurering van hun . wijk. Opvallend genoeg vindt 98 procent van de corporaties en gemeenten dat huurders wel voldoende betrokken zijn. De Woonbond noemt het conflict tussen de bewonersorganisatie van de poly­normwoningen met woning­stichting Hhvl 'heel erg herkenbaar'

 Het meningsverschil over het sociaal plan dat bewoners van de polynormwoningen en de Wijk Drents Dorp Noord met woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) hebben, komt volgens de Woonbond veel voor. Slechts 31 procent van de onder­vraagde bewonersorganisaties zegt in het onderzoek tevreden te zijn over het sociaal  plan, waarbij met name de hoogte van de verhuisvergoe­ding te laag wordt bevonden. Ruim driekwart (76 procent) van de corporaties en ge­meenten. vindt deze echter wel voldoende. waarbij de gemiddelde verhuisvergoeding op 4079 euro per flat ligt. Het onderzoek van de Nederland­se Woonbond is middels en­quêtes uitgevoerd onder 183 bewonersorganisaties en 63 gemeenten en corporaties in dertig herstructureringsgebie­den in Nederland. De uitkom­sten van het onderzoek van de Nederlandse Woonbond worden binnenkort aangeboden aan minister Dekker (VROM). In Eindhoven hebben bewonersorganisaties uit on­der andere Lievendaal en Woensel-West de enquête in­gevuld en volgens de Woon­bond geen enkele corporatie. De gemeente Eindhoven heeft de enquête alleen met betrek­king tot de gebieden Woensel-Zuid en Tongelre ingevuld. 

Volgens onderzoeker U. Bruseker van de Nederlandse Woonbond is vooral het verschil in de beoordeling van de bewonersinvloed tussen be­wonersorganisaties enerzijds en gemeenten en corporaties anderzijds opvallend. "In ons onderzoek zegt bijvoorbeeld 34 procent van de huurders voldoende betrokken te zijn bij de opstelling van het sociaal plan, tegen 69 procent van de gemeenten en corporaties", aldus Bruseker. 

Over de invloed op de totale herstructurering is het beeld nog extremer; dertig procent van de huurdersorganisaties zegt hier onvoldoende bij be­trokken te zijn, terwijl slechts twee procent van de corpora­ties dit vindt. Uit het onder­zoek blijkt volgens Bruseker bovendien dat in vrijwel alle wijken meer dure woningen terugkomen, terwijl bewo­ners juist aandringen op meer sociale huurwoningen. De verklaring voor het verschil legt Bruseker in het verschil­lende idee dat bewonersorga­nisaties en corporaties over betrokkenheid en invloed hebben. 

Hhvl wilde gisteren nergens op ingaan. "We hebben absoluut geen behoefte aan escalatie en zullen hier met de betrokken partijen in het reguliere overleg over praten," 

 

Copyright © 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden