PIGMANS RAS ggg NOTARISSEN JANSSEN

 CONCEPT

VASTLEGGING STATUTEN

Heden ***

verscheen voor mij, mr. Astrid Sophia Mertens-de Jong, notaris,gevestigd in de gemeente Eindhoven:

De comparant verklaarde:
INLEIDING.
De vereniging Buurtvereniging Polynorm is opgericht op drientwintig januari negentienhonderd zesennegentig (23-01-1996). Bij besluit genomen door de algemene ledenvergadering van voormelde vereniging is besloten:

 1. om de statuten van de vereniging vast te stellen; en

 2. om ter verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid deze

 3. statuten vast te doen leggen in een notarile akte; en om voornoemde comparant, te machtigen om de vastlegging van deze statuten tot stand te brengen. Van voormelde besluiten blijkt uit een onderhands stuk, welk stuk aan deze wordt gehecht.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant,handelend ter uitvoering van voormelde besluiten, dat de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden als volgt:

Naam en zetel
Artikel 1
De naam van de vereniging is: Nieuw Polynorm. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Artikel 2
De vereniging is een gemengde vereniging, dat betekent dat huurders en kopers van woningen in het gebied dat hierna in artikel 3 lid 1 nader wordt omschreven, lid kunnen zijn van deze vereniging. Over zaken die huurders betreffen wordt uitsluitend door de huurders besloten.

Het doel van de vereniging
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:

 1.  Het behartigen van de belangen van alle bewoners gezamenlijk, van groepen van bewoners en van individuele bewoners in het algemeen en van alle leden, groepen van leden en individuele leden in het bijzonder die wonen in het gebied dat thans begrensd wordt door de Tilburgseweg-West, Johannes Buijslaan, Van Vollenhovenstraat en Pieter Stockmanslaan dat deel uitmaakt van de gemeente Eindhoven, op het gebied van wonen, woonomgeving, renovatie, sloop / vervangende nieuwbouw en overige zaken die verband houden met de volkshuisvesting en leefbaarheid in haar werkgebied.

 2. Een platformfunctie te vervullen ten behoeve van meningsvorming en de totstandkoming van breed gedragen standpunten op het gebied van wonen, woonomgeving, renovatie, sloop / vervangende nieuwbouw en overige zaken die verband houden met de volkshuisvesting en leefbaarheid in haar werkgebied. Bij het uitdragen van de standpunten zal de vereniging erop toe zien dat er ruimte is voor de standpunten van minderheidsgroeperingen.

 3. Het behartigen of doen behartigen van de rechtspositie van de bewoners in het gebied dat thans begrensd wordt door de Tilburgseweg-West, Johannes Buijslaan, Van Vollenhovenstraat en Pieter Stockmanslaan.

 4. Het in gezamenlijk overleg met haar leden bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in haar werkgebied.

Het werkgebied van de vereniging
Artikel 4

 1. Het werkgebied van de vereniging omvat het gebied dat thans begrensd wordt door volgende straten: de Tilburgseweg-West, Johannes Buijslaan, Van Vollenhovenstraat en Pieter Stockmanslaan te Eindhoven.

 2. Als bewoners dit schriftelijk hebben kenbaar gemaakt aan het bestuur van de vereniging kan de vereniging tijdens renovatie, sloop/ nieuwbouw tevens de belangen behartigen van bewoners die gehuisvest zijn in een wisselwoning en zullen terugkeren naar het werkgebied of doorstromen naar een definitieve woning buiten het werkgebied. De betreffende activiteiten van de vereniging kunnen alsdan onder andere het volgende omvatten:

De wijze waarop de vereniging haar doel wil bereiken
Artikel 5
De vereniging probeert haar doel te bereiken onder meer door:

 1. Het vertegenwoordigen van haar leden in overlegsituaties met Woonbedrijf Hhvl.SWS of diens wettelijke rechtsopvolger(s) en andere maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven.

 2. Het betrekken van haar leden en andere bewoners bij overlegsituaties met betrekking tot en het beheren van(huur)woningen, complex(en), de woonomgeving of buurt, leefbaarheid en overige zaken die verband houden met volkshuisvesting en in het kader van renovatie en of sloop /nieuwbouw, waar specifieke belangen voor de betrokken leden en bewoners aan de orde zijn.

 3. Het organiseren van ledenvergaderingen, bewonersbijeenkomsten, enqutes en peilingen.

 4. Het (mede)organiseren en ondersteunen van bewoners.

 5. Het stimuleren, initiren en steunen van elke actie die het doel tracht te verwezenlijken in materile en immaterile zin.

 6. Het opkomen voor de belangen van haar leden, waaronder begrepen het voeren van juridische procedures.

 7. Het nastreven van volledige inspraak en medezeggenschap van de bewoners in overlegsituaties op het gebied van wonen, woonomgeving, renovatie en of sloop, vervangende nieuwbouw en overige zaken die verband houden met volkshuisvesting en leefbaarheid in haar werkgebied en de consequenties die daaruit voortvloeien.

 8. Het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken terzake het wonen, de woonomgeving, renovatie, sloop, nieuwbouw en/of de leefbaarheid in het werkgebied van de vereniging;

 9. Het verstrekken van informatie.

 10. Het waar nodig professioneel laten ondersteunen van bestuur,werkgroepen, commissies en (onderhandelings)delegaties.

De geldmiddelen van de vereniging
Artikel 6
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. Eventuele contributies van de leden.

 2. Bijdragen van de gemeente Eindhoven, Woonbedrijf Hhvl.SWS of hun wettige rechtsopvolger(s).

 3. Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;

 4. Vergoedingen voor bewezen diensten.

 5. Eventuele andere baten.

Het verenigingsjaar
Artikel 7
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Over de leden
Artikel 8

 1. Alle natuurlijke personen, die wonen in een woning in het werkgebied van de vereniging kunnen lid worden van de vereniging.

 2. Indien een woning wordt bewoond door n persoon kan die persoon lid worden van de vereniging, indien een woning wordt bewoond door meerdere personen ouder dan achttien (18)_ jaren dan kunnen van dat gezin/huishouden maximaal twee personen (ouder dan achttien jaren) lid worden van de vereniging.

Ledenregister
Artikel 9

 1. Het bestuur houdt een register bij, waarin worden opgenomen de namen en adressen van de leden. Het register is kosteloos ter inzage voor leden.

 2. Ieder lid is verplicht opgave te doen aan het bestuur van eventuele wijzigingen van de ingeschreven gegevens.

 3. Alle oproepingen en kennisgevingen kunnen geschieden aan dein het register opgenomen adressen van de leden.

 4. Kent de vereniging een periodiek aan de leden toegezonden blad, dan kunnen oproepingen en mededelingen, voor de leden bestemd, daarin worden opgenomen.

Over de aanmelding voor het lidmaatschap
Artikel 10
Voor het aanmelden als lid gelden navolgende regels:

 1. Wie lid van de vereniging wil worden, moet zich daarvoor schriftelijk opgeven bij het bestuur van de vereniging.

 2. Over het toelaten van een lid beslist het bestuur. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokkene schriftelijk meegedeeld.

 3. Het lidmaatschap gaat in per eerste van de maand, volgend op de maand waarin het bestuursbesluit is genomen.

 4. Als het bestuur iemand niet als lid van de vereniging toelaat moet het de afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de afwijzing in kennis stellen.

 5. Wie door het bestuur niet als lid wordt toegelaten, kan tegen dat bestuursbesluit bij de geschillencommissie in beroep komen als deze benoemd is door de ledenvergadering, anders dient beroep plaats te vinden bij de algemene ledenvergadering door het indienen van een beroepschrift bij het secretariaat van de vereniging. Dat beroep moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de afgewezene het bericht van afwijzing van het bestuur heeft ontvangen;

 6. De geschillencommissie als deze benoemd is door de ledenvergadering, of anders de algemene ledenvergadering moet binnen vier weken nadat de afgewezene bij haar in beroep is gegaan over dat beroep een besluit nemen. Het bestuur moet de uitslag van het besluit aan de afgewezene terstond schriftelijk meedelen.

Over de verplichtingen van de leden
Artikel 11
De leden hebben de volgende verplichtingen:

 1. De leden moeten elk jaar een door de ledenvergadering vastgestelde contributie betalen; de contributie kan voor bepaalde categorien van leden op een lager tarief of op nihil gesteld worden.

 2. De contributie is verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar. Bij het eindigen van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

 3. Wie lid wordt tijdens het verenigingsjaar moet over de resterende hele maanden van het jaar contributie betalen.

Einde van het lidmaatschap van de leden
Artikel 12
Het lidmaatschap eindigt:

 1. door schriftelijke opzegging door het lid;

 2. door het niet langer wonen in een woning binnen het werkgebied van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2.

 3. door schriftelijke opzegging door het bestuur;

 4. door ontzetting uit het lidmaatschap door de ledenvergadering;

 5. door overlijden van het lid;

 6. door onder curatele stelling van het lid.

Over opzegging van het lidmaatschap door het lid
Artikel 13
Voor het opzeggen van het lidmaatschap door het lid gelden de volgende regels:

 1. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van n maand, tenzij van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 2. Een lid kan in ieder geval zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:

 1. hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard bekend is geworden of is meegedeeld, tenzij het een besluit tot wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen betreft;

 2. hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Over opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
Artikel 14
Voor het opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging gelden de volgende regels:

 1. Het bestuur van de vereniging kan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, het lidmaatschap van een lid opzeggen, als het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, zoals bij de statuten gesteld en wanneer hij ondanks herhaald verzoek zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 2. De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging gebeurt door het bestuur. Het bestuur moet dat schriftelijk doen en het lid daarbij de reden voor de opzegging meedelen.

 3. Het lid kan binnen vier weken tegen het bestuursbesluit waarbij hem zijn lidmaatschap is opgezegd bij de geschillencommissie in beroep gaan als deze benoemd is door de ledenvergadering, anders dient beroep plaats te vinden bij de algemene ledenvergadering door het indienen van een beroepschrift bij het secretariaat van de vereniging.

Over ontzetting uit het lidmaatschap van een lid van de vereniging
Artikel 15
Voor het ontzetten uit het lidmaatschap door de vereniging gelden de volgende regels:

 1. De ledenvergadering kan besluiten een lid uit het lidmaatschap te ontzetten. Zij kan zo'n besluit alleen maar nemen als het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Ten spoedigste na zo'n besluit van de ledenvergadering stelt het bestuur het lid daarvan schriftelijk op de hoogte en deelt hem daarbij de reden voor de ontzetting mee.

Over het schorsen van een lid van de vereniging
Artikel 16
Voor het schorsen van een lid gelden de volgende regels:

 1. Het bestuur kan een lid voor een periode van ten hoogste drie maanden schorsen. Het bestuur moet zijn besluit schriftelijk aan het lid meedelen en hem daarbij ook de reden van de schorsing opgeven.

 2. Zolang zijn schorsing duurt, mag het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen, maar moet hij wel zijn financile verplichtingen jegens de vereniging blijven nakomen.

 3. Het lid kan binnen vier weken tegen het schorsingsbesluit van het bestuur bij de geschillencommissie in beroep gaan als deze benoemd is door de ledenvergadering, anders dient beroep plaats te vinden bij de algemene ledenvergadering door het indienen van een beroepschrift bij het secretariaat van de vereniging.

De geschillencommissie
Artikel 17
Voor het instellen en functioneren van de geschillencommissie moet het volgende in acht worden genomen:

 1. Door de ledenvergadering kan jaarlijks een geschillencommissie benoemd worden. Deze commissie heeft tot taak zich uit te spreken over geschillen tussen de vereniging en individuele leden zoals aangegeven in de statuten in de artikelen 10 lid 5, 14 lid 3 en 16 lid 3. De geschillencommissie bestaat uit een lid van het bestuur, een vertegenwoordiger namens de leden en een onafhankelijk voorzitter.

 2. De geschillencommissie doet geen uitspraak voordat zij de betrokkene(n) de gelegenheid heeft gegeven zijn/hun standpunt aan de commissie (nader) toe te lichten.

 3. De geschillencommissie moet binnen vier weken nadat een lid bij haar in beroep is gegaan op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 5, 14 lid 3 en 16 lid 3, een gemotiveerde uitspraak doen en die schriftelijk aan het bestuur en het lid meedelen.

Het bestuur van de vereniging
Artikel 18
Ten aanzien van het bestuur moet het volgende in acht worden genomen:

 1. De vereniging heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Als het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur moet dan wel binnen twee maanden nadat het aantal bestuursleden beneden het aantal van drie is gedaald een ledenvergadering bijeenroepen om in de vacatures te voorzien.

  1. De ledenvergadering kiest de bestuursleden uit de meerderjarige leden van de vereniging; kandidaat bestuursleden die huurder zijn worden door en uit huurders benoemd.

  2. Bestuursleden dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in het werkgebied van de vereniging. Bestuurders die in verband met renovatie, sloop en/of vervangende nieuwbouw tijdelijk worden gehuisvest buiten het werkgebied van de vereniging kunnen hun functie toch blijven uitoefenen. Ook personen die in verband met renovatie, sloop en of vervangende nieuwbouw tijdelijk zijn of worden gehuisvest buiten het werkgebied van de vereniging kunnen tot bestuurder worden benoemd

 2. Maximaal een/derde deel van de bestuursleden kan buiten de leden van de vereniging worden benoemd.

 3. De ledenvergadering kiest de voorzitter in functie. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en n of meer personen die speciaal belast zijn met de communicatie naar de leden en overige bewoners van het werkgebied van de vereniging aan. De verschillende bestuursfuncties zijn in n persoon verenigbaar, met de beperking dat n persoon nooit meer dan twee functies mag vervullen.

 4. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn.

 5. Om voor benoeming in aanmerking te komen, dient de betrokkene:

  1. Geen andere maatschappelijke functies te vervullen, die naar het oordeel van de ledenvergadering onverenigbaar zijn met het bestuurslidmaatschap van de vereniging. Hieronder vallen in ieder geval de functies van burgemeester, wethouder of gemeenteraadslid bij de gemeente Eindhoven;

  2. niet deel uit te maken van het werkapparaat van of een orgaan dat verbonden is met Woonbedrijf Hhvl.SWS of diens opvolger(s);

  3. geen andere belangen of eigendom van registergoederen te hebben in het werkgebied van de vereniging dan als huurder of bewoner;

 6. Voor vacatures in het bestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur en de leden van de vereniging. Tenminste twee weken voor elke verkiezing stelt het bestuur de leden in kennis van het aantal vacatures.

 7. Kandidaatstellingen voor het bestuur door leden van de vereniging moeten, met de bereidverklaring van die kandidaten, ten minste een week vr de vergadering waarin de verkiezing plaats vindt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur ingediend worden. Bij de kandidaatstelling worden vermeld naam, voornaam en adres van de kandidaat en de naam en adres van de voorsteller(s).

 8. Het bestuur kan werkgroepen en commissies formeren, en gemandateerde onderhandelingsdelegaties afvaardigen, welke ondersteund kunnen worden door (ervarings)deskundigen.

Het schorsen en ontslaan van bestuursleden
Artikel 19
Voor het schorsen en ontslaan van een bestuurslid gelden de volgende regels:

 1. De ledenvergadering kan bestuursleden altijd schorsen of ontslaan.

 2. Een schorsing of ontslag moet altijd schriftelijk en gemotiveerd aan het lid bekent worden gemaakt.

 3. Als schorsing van een bestuurslid niet binnen drie maanden door ontslag gevolgd wordt, eindigt die schorsing.

Duur en einde van het bestuurslidmaatschap
Artikel 20
Bestuursleden treden uiterlijk drie jaar na benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet gelijktijdig af. De leden van het bestuur zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 21
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. Door ontslag door de ledenvergadering.

 2. Door einde van het lidmaatschap van de vereniging.

 3. Door het verstrijken van de zittingsperiode.

 4. Doordat de bestuurder in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft gekregen, danwel op andere grond krachtens rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

 5. Door ontslagneming door het bestuurslid zelf; als het bestuurslid ontslag neemt, moet hij een opzegtermijn van ten minste n maand in acht nemen.

 6. Door aanvaarding van een functie die volgens de statuten of de mening van de ledenvergadering onverenigbaar is met de bestuursfunctie.

Vergadering en besluitvorming door het bestuur
Artikel 22
Ten aanzien van de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur moet het volgende in acht worden genomen:

 1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dat willen, maar tenminste tweemaal per kwartaal.

 2. De oproepingstermijn voor een bestuursvergadering is tenminste zeven dagen.

 3. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als tenminste de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 4. Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

 5. Als een bestuursvergadering niet met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel bepaalde termijn bijeen is geroepen, kan het bestuur alleen rechtsgeldig besluiten nemen wanneer het bestuur voltallig bijeen is.

 6. Als de stemmen staken, heropent de voorzitter de discussie. Als de stemmen daarna weer staken beslist de voorzitter.

Beperking van de bestuursbevoegdheden
Artikel 23
Het bestuur is niet bevoegd zonder goedkeuring van de ledenvergadering transacties aan te gaan die de vereniging binden aan een groter financieel belang dan vijfhonderd euro ( 500,00). Dit bedrag wordt jaarlijks gendexeerd op basis van de consumenten prijzen. Deze beperking in de bevoegdheid geldt niet voor de bevoegdheid van het bestuur inzake in de door de ledenraad goedgekeurde begroting opgenomen zaken.

Artikel 24
Zonder goedkeuring van de ledenvergadering mag het bestuur geen overeenkomsten aangaan tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, of overeenkomsten sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. Deze beperking in de bevoegdheid geldt tevens voor de bevoegdheid van het bestuur tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in dit lid genoemde handelingen.

Vertegenwoordiging van de vereniging
Artikel 25
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

 1. hetzij het gehele bestuur;

 2. hetzij door tenminste twee daartoe door het bestuur aangewezen leden van het bestuur.

De taken van de bestuursleden
Artikel 26
De taken van de bestuursleden kunnen nader worden geregeld in een reglement.

Artikel 27
Het bestuur moet ervoor zorgen dat de ledenvergadering zich altijd op de hoogte kan stellen van de financile toestand van de vereniging en van haar rechten en verplichtingen.

Het bijeenroepen van de ledenvergaderingen
Artikel 28
Ten aanzien van de ledenvergaderingen moet het volgende in acht worden genomen:

 1. Het bestuur roept de leden voor een ledenvergadering bijeen zo vaak zij dat nodig vindt, maar ten minste tweemaal per jaar, vr een mei en vr eenendertig december van elk verenigingsjaar.

 2. De (schriftelijke) oproeping voor elke vergadering moet tenminste twee weken vr de vergadering gebeuren door de leden de agenda ter hand te stellen of toe te sturen naar hun adressen. De agenda vermeldt de te bespreken onderwerpen, voorzien van een duidelijke toelichting.

 3. Ieder lid heeft het recht om op een vergadering agendapunten aan de orde te stellen, maar dat kan alleen gebeuren als het lid die onderwerpen tenminste zeven dagen vr de vergadering schriftelijk aan de secretaris van het bestuur opgegeven heeft. Het bestuur bepaalt uiteindelijk of de voorgedragen agendapunten op de agenda worden geplaatst. Bij urgente zaken kan het bestuur besluiten om ter vergadering punten op de agenda te zetten.

 4. Voorzitter en secretaris van het bestuur treden als voorzitter en secretaris van de ledenvergadering op. Indien de voorzitter of de secretaris afwezig is, treedt een van de andere bestuursleden als voorzitter of secretaris op. Kan ook op deze wijze geen voorzitter of secretaris worden gevonden, dan voorziet de ledenvergadering hierin zelf.

 5. Als een/tiende deel van het aantal leden met schriftelijke opgave van redenen daarom vraagt, moet het bestuur een ledenvergadering bijeenroepen. Het bestuur moet zo'n vergadering dan binnen vier weken na dat verzoek bijeenroepen. Als het bestuur niet binnen die termijn aan dat verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de in dit artikel bedoelde wijze f door een advertentie in ten minste n veel gelezen lokaal blad dat huis aan huis in het werkgebied van de vereniging worden verspreid. Zonodig voorziet de vergadering dan zelf in haar leiding en in het notuleren van het verloop van die vergadering.

 6. Alleen leden hebben toegang tot de vergadering, tenzij de ledenvergadering of het bestuur besluit bepaalde andere personen, die geen lid zijn voor de vergadering uit te nodigen.

Stemming en quorum tijdens de ledenvergaderingen
Artikel 29
Ten aanzien van stemmen en quorum tijdens de ledenvergaderingen moet het volgende in acht worden genomen:

 1. Alleen (niet-geschorste) leden hebben stemrecht en brengen per persoon n stem uit. Een stemgerechtigde kan wel schriftelijk volmacht verlenen aan een andere stemgerechtigde tot het uitbrengen van zijn stem. Per stemgerechtigde mag maximaal n stem met schriftelijke volmacht worden uitgebracht.

 2. De ledenvergadering neemt, als deze statuten niet anders bepalen, haar besluiten bij volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

 3. De ledenvergadering kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen wanneer tenminste een kwart van de leden aanwezig is. Is dat aantal kleiner, dan moet een tweede vergadering worden belegd met in achtneming van een oproepingstermijn van tenminste twee weken. Indien deze vergadering tenminste twee weken en ten hoogste drie maanden na de eerste plaatsvindt kunnen over de punten die ook op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 4. Stemmingen over personen moeten schriftelijk plaatsvinden,maar als niemand van de leden zich daartegen verzet, mag de ledenvergadering haar besluit bij acclamatie nemen.

 5. Bij staken van stemmen over personen wordt een herstemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben weten te verenigen. Staken de stemmen ook bij deze herstemming dan beslist het lot.

 6. Stemmingen over zaken gebeuren met handopsteking, tenzij het bestuur of de vergadering tot schriftelijke stemming besluiten.

 7. Bij staken van stemmen over zaken heropent de voorzitter de discussie: als de stemmen daarna weer staken is het voorstel verworpen, tenzij de algemene ledenvergadering besluit het voorstel middels een referendum aan alle leden van de vereniging voor te leggen.

 8. Blanco-stemmen en ongeldige stemmen tellen voor de besluitvorming niet mee.

 9. Alle schriftelijke stemmingen moeten gebeuren met ongetekende, gesloten briefjes.

 10. Bij staken van stemmen kan de algemene ledenvergadering besluiten het voorstel middels een referendum aan alle leden van de vereniging voor te leggen.

Over het informeren en raadplegen van de huurders
Artikel 30
Ten aanzien van het informeren en raadplegen van de bewoners moet het volgende in acht worden genomen:

 1. Het bestuur organiseert tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst, waarin zij de aanwezige bewoners informeert en raadpleegt over alle onderwerpen, die vanuit de doelstelling van de vereniging van belang zijn. De bijeenkomsten hebben een openbaar karakter.

 2. De (schriftelijke) oproeping voor elke bijeenkomst moet tenminste twee weken vr de bijeenkomst gebeuren door een advertentie in ten minste n veel gelezen lokaal blad dat huis aan huis in het werkgebied van de vereniging wordt verspreid of middels een aan elk adres in het werkgebied van de vereniging bezorgde uitnodiging, waarin plaats, tijdstip van aanvang en de agenda wordt opgenomen. De agenda vermeldt de te bespreken onderwerpen, voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast kan op andere wijze bekendheid worden geven aan de bijeenkomst.

 3. Ieder die in het werkgebied van de vereniging een woning bewoont, heeft het recht om op een dergelijke bijeenkomst agendapunten aan de orde te stellen, maar dat kan alleen gebeuren als de deelnemer aan de bijeenkomst die onderwerpen vr de vergadering schriftelijk aan het bestuur opgegeven heeft. Het bestuur bepaalt uiteindelijk of de voorgedragen agendapunten op de agenda worden geplaatst. Bij urgente zaken kan het bestuur besluiten om tijdens de bijeenkomst punten op de agenda te zetten.

 4. Het bestuur zorgt uit haar midden voor een voorzitter en secretaris van de bijeenkomst. Kan op deze wijze geen voorzitter of secretaris worden gevonden, dan voorzien de deelnemers aan de bijeenkomst hierin zelf.

 5. Als tenminste tien bewoners in het werkgebied van de vereniging met schriftelijke opgave van redenen daarom vragen, moet het bestuur een informatieve of raadplegende bijeenkomst bijeenroepen. Het bestuur moet zo'n vergadering dan binnen vier weken na dat verzoek bijeenroepen; als het bestuur niet binnen die termijn aan dat verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de in dit artikel bedoelde wijze; zonodig voorzien de initiatiefnemers van de bijeenkomst dan zelf in haar leiding en in het notuleren van het verloop van die bijeenkomst.

 6. Het bestuur kan een vergaderreglement instellen. Personen die zich daar niet aan houden en daardoor een goede voortgang van de bijeenkomst belemmeren moeten op aangeven van het bestuur de bijeenkomst verlaten. Indien nodig worden zij op last van het bestuur verwijderd.

Het referendum
Artikel 31
Voor een referendum geldt het volgende:

 1. De vereniging kan besluiten om belangrijke standpunten, adviezen of voorstellen door middel van een referendum aan de betrokken bewoners voor te leggen. Ook andere actoren of een groep bewoners kan het bestuur vragen de mening van de achterban middels een referendum te peilen.

 2. De uitslag van een referendum is geldig wanneer tenminste vijftig procent (50%) van de bewoners binnen het werkgebied van de vereniging of bewonerscommissie(s) zijn stem heeft uitgebracht.

 3. De uitslag van een referendum is als mening van de bewoners binnen het gebied waar het referendum is gehouden bindend voor de vereniging, de bewonerscommissie en degenen die verzocht hebben het referendum te houden.

 4. Het vaststellen van de uitslag van een referendum geschiedt onder toezicht van een daartoe door de algemene vergadering ingestelde commissie, welke bestaat uit drie personen.

 5. De verdere procedure en werkwijze voor het houden van een referendum zal de vereniging in een apart reglement vastleggen.

De jaarstukken
Artikel 32
Met betrekking tot de jaarstukken geldt het volgende:

 1. Het bestuur brengt op de algemene vergadering vr een mei het jaarverslag uit, dit bestaat uit een overzicht van de activiteiten, de besproken onderwerpen en de behaalde resultaten, de balans, de staat van baten en lasten met toelichting, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het goedkeuren van het jaarverslag met toelichting door de ledenvergadering strekt het bestuur tot dcharge.

 2. Na verloop van de termijn van vier maanden kan ieder lid in rechte van het bestuur vorderen dat het deze verplichtingen nakomt.

 3. De door de ledenvergadering jaarlijks te benoemen geschillencommissie fungeert indien benoemd door de ledenvergadering ook als kascontrolecommissie. Als er geen geschillencommissie is benoemd, benoemd de ledenvergadering een kascontrolecommissie De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag over haar bevindingen uit aan de ledenvergadering.

Activiteitenplan en begroting
Artikel 33
Met betrekking tot het activiteitenplan en de begroting geldt het volgende:

 1. Vr dertig november van elk jaar stelt het bestuur een activiteitenplan (beleidsplan) met bijbehorende begroting op. De begroting moet zijn voorzien van een toelichting.

 2. In een ledenvergadering die vr eenendertig december van elk jaar gehouden wordt legt het bestuur het opgestelde activiteitenplan en de daarbij behorende begroting ter goedkeuring aan haar leden voor. Het activiteitenplan met bijbehorende begroting ligt tenminste een week voorafgaand aan de vergadering tot een dag na de vergadering op een daartoe geschikte plaats ter inzage. Opmerkingen, aanvullingen en wijzigingsvoorstellen op het plan kunnen tot twee dagen voor de vergadering bij het bestuur worden kenbaar gemaakt.

Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 34
Voor statutenwijziging en ontbinding moeten de volgende regels in acht genomen worden:

 1. De ledenvergadering kan besluiten deze statuten te wijzigen of de vereniging te ontbinden. Zulk een besluit kan zij alleen maar nemen in een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarin ten minste tweederde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 2. Wordt in de bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet gehaald, dan kan in een binnen drie maanden, doch niet eerder dan een maand na de eerste vergadering, bijeengeroepen vergadering een besluit tot statutenwijziging of ontbinding worden genomen, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 3. Voor een geldig besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding moet tenminste tweederde van de aanwezige leden instemmen met het betreffende voorstel.

 4. Een vergadering waarin een statutenwijziging of ontbinding aan de orde wordt gesteld, moet tenminste twee weken tevoren schriftelijk worden bijeengeroepen, met de mededeling dat in die vergadering wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.

 5. Het bestuur moet de tekst van de voorgestelde statutenwijziging of het ontbindingsvoorstel tenminste zeven dagen voorafgaand aan tot een dag na de vergadering ter inzage leggen op een daartoe geigende plaats. Opmerkingen, aanvullingen en wijzigingsvoorstellen op het plan kunnen tot twee dagen voor de vergadering bij het bestuur worden kenbaar gemaakt.

 6. De statutenwijziging is van kracht vanaf het moment dat de statutenwijziging in een notarile akte is vastgelegd.

Over de vereffening van het vermogen van de vereniging
Artikel 35
Voor de vereffening van het vermogen van de vereniging bij ontbinding gelden de volgende regels:

 1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging.

 2. De vereffening moet geschieden met inachtneming van de daaraan in de wet gestelde eisen.

 3. Aan een eventueel batig saldo bij de vereffening moet de ledenvergadering een bestemming geven, die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging.

 4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere bescheiden van de ontbonden vereniging ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door de ledenvergadering is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken waar de vereniging is ingeschreven.

SLOT.
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij notaris aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud tijdig tevoren te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de comparant en mij, notaris ondertekend.