Secretariaat:           H. Druckerstraat 15,   5652 RH Eindhoven telefoonnr.  040-291 02 05
 
E-mail:   polynorm@dse.nl
  Web-sitehttp://polynorm.dse.nl gironummer   7 36 10 97 

Inhoud: Polynormkrantje juli 2003

 • Studenten en andere nieuwe bewoners
 • Wat is  belangrijk in een sociaal plan?
 • Hhvl;  Een sociale verhuurder met of zonder gevoel?
 • Welke ontwikkelingen rond het sociaal plan zijn er?
 • Hoe verder met het sociaal plan?
 • Hulp gevraagd! U wilt toch ook en goed sociaal plan?
 • Geeft u goede afspraken met Hhvl en verhuistips  door?
 • Huurbevriezing!
 • Huurbescherming, ‘n stok achter de deur!
 • Voorlopige vergoedingsregeling
 • Leefbaarheid; brand, troep, drugspand,
 • Geluid- en burenoverlast
 • Asbest in wanden; gebruik handleiding klussen
 • Zoeken  van een andere woning
 • Zelf geen internet?
 • Web-site van de buurtvereniging Polynorm
 • Website van het Wijkoverleg
 • Nieuwe doelpalen in het park
 • Bewoners gevraagd  voor mee organiseren Wijkfeest 2004
 • Geachte bewoners,

  Studenten en andere nieuwe bewoners

  Wij wensen alle nieuwe bewoners een goede stek toe in onze buurt, ook al is deze van tijdelijk aard.
  Studenten uit onze buurt laten weten elkaar graag  eens te ontmoeten.
  Wij horen graag wie een gezellige bijeenkomst willen organiseren, met een bijdrage van de buurtvereniging
  .

  terug naar inhoud

  Wat is  belangrijk in een sociaal plan?

    Terugkeergarantie in de nieuwbouw voor de genen die dat wensen.

  Wij zijn o.a. voor:

  ·        Terugkeergarantie in de nieuwbouw voor de genen die dat wensen.
  ·       
  Voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen voor de huidige bewoners.
  ·        Goede herhuisvesting van de bewoners.
  ·       
  Herhuisvesting in woningen die niet binnen 15 jaar worden afgebroken of ingrijpend worden gerenoveerd.
  ·        Duidelijkheid over de sloopdatum.
  ·       
  Vastleggen van de ingangsdatum van het sociaal plan.
  ·       
  Goede voorrangsregelingen.
  ·       
  Goede communicatie en goede sociale begeleiding voor bewoners.
  ·       
  Verhuis- en klushulpen voor wie dat willen.
  ·        Vergoedingen op basis van werkelijk te maken kosten voor verhuizen en herinrichten, zelfaangebrachte  voorzieningen (dagwaarde) en tuin.
  ·        Regeling voor WVG- en medische voorzieningen.
  ·       
  Handhaving van de leefbaarheid in de buurt.
  ·       
  Normaal onderhoud aan de woningen, CV installaties ed.
  ·       
  Huurbevriezing en geen dubbele huur.
  ·       
  Huurgewenningsbijdrage.
  ·       
  Terugkeerregeling naar Lievendaal  voor mensen die uit Lievendaal verhuizen en daar spijt van krijgen.
  ·        Deskundige ondersteuning van bewoners(organisatie)
  ·        Geschillenregeling voor meningsverschillen de direct en indirect voortkomen uit het sociaal plan.
  ·        Hardheidsclausule; om te voorkomen dat een sociaal plan voor een individuele bewoner duidelijk negatieve gevolgen heeft..

  Een sociaal plan, huurbescherming en de voorlopige vergoedingsregeling geldt voor huurders met een huurcontract voor onbeperkte duur!

  terug naar inhoud

  Hhvl;  Een sociale verhuurder met of zonder gevoel?

  Het is van de gekke en geheel onbegrijpelijk dat Wooncorporatie Hhvl in januari 2002 de sloop van woningen aankondigt en vervolgens de bewoners met lege handen en een gigantische berg onnodige onzekerheden en emoties naar huis mag en kan  sturen. Het is wat ons betreft een sociale en morele ‘plicht’ om gelijktijdig bij de aankondiging  van een sloop een algemeen basis sociaal plan, met ruimte voor  aanvullingen van buurtvereniging en  individuele huurders aan de bewoners aan te bieden. Hierin horen dan ten minste de basiszaken uitgewerkt te zijn die staan genoemd onder het kopje ‘wat is belangrijk in een sociaal plan’. 

  terug naar inhoud

   Welke ontwikkelingen rond het sociaal plan zijn er?

  Hhvl heeft verder overleg over het sociaal plan voor de bewoners van de Polynormwoningen steeds uitgesteld.
  1.    
  Hhvl heeft gewacht op een stedelijk sociaal plan

  slakDe gezamenlijke verhuurders hebben hierbij de huurders het mes op de keel gezet. Het was slikken of stikken. De huurders- en bewonersorganisaties hebben zich niet laten ringeloren en het stedelijk sociaal plan van tafel geveegd.
  2.     Hhvl wil een vergoedingsregeling voor alle Hhvl-huurders die gedwongen moeten verhuizen
  Woonstichting Hhvl heeft Platform en SOHV (de centrale huurdersorganisaties van Hhvl) een conceptbeleidsvoorstel voor vergoedingen bij gedongen verhuizingen voorgelegd. De adviesgroep van Platform en SOHV zal op 29 juli bij Hhvl een definitief advies uitbrengen. Daarna is het wachten op de reactie van Hhvl. Het bestuur van de buurtvereniging is nauw betrokken bij het Platform. Platform en SOHV hebben een eigen website; www.platform-hhvl.nl en www.sohv.nl , neem er gerust een kijkje.
  3.     Tot slot is de discussie op landelijk niveau rond de motie van groenlinks en het niet uitvoeren daarvan door de minister nog niet afgelopen. Het gaat hier over nieuwe wetten en verplichte regels  van o.a. vergoedingen bij gedwongen verhuizingen.

  terug naar inhoud

   Hoe verder met het sociaal plan?

  ?Na de zomervakantie nemen wij contact met u op. We gaan dan in op wat de ontwikkelingen betekenen voor het sociaal plan voor de bewoners van de Polynormwoningen. Bij het uitblijven van een goed sociaal plan willen wij met u nagaan wat we gezamenlijk kunnen ondernemen.
  In ieder geval hebben we in januari minister Kamp een pittige brief geschreven, er is contact geweest met de directeur generaal Wonen van VROM, Mw. Bertram. We hebben samen met het CBBP een gesprek gehad met wethouder Schreurs en de plaatselijke politiek is benaderd. Al deze zaken hebben er in ieder geval toe bijgedragen dat Hhvl door meerdere instanties in de gaten wordt gehouden en dat vindt Hhvl allerminst prettig!

   terug naar inhoud

  Hulp gevraagd! U wilt toch ook en goed sociaal plan?

  P Laat ons weten of u daarom mee wilt helpen aan b.v.
  ·       
  Het meemaken vragenlijsten.
  ·       
  Het ophalen van vragenlijsten en handtekeningen.
  ·       
  Het organiseren van bewonersbijeenkomsten.
  ·       
  Het schrijven van stukken voor het Polynormkrantje.
  ·       
  Het voorbereiden van overleg met Hhvl .
  ·       
  Het voeren van overleg met Hhvl.

  terug naar inhoud

  Geeft u goede afspraken met Hhvl en verhuistips  door?

  Heeft u goede afspraken met Hhvl gemaakt rond het verhuizen, laat het ons dan weten. Ook goede verhuistips zijn welkom. U kunt zo met uw resultaat /ervaring mogelijk andere bewoners van dienst zijn.

  Terug naar inhoud

  Huurbevriezing!

  Hhvl was niet van plan om de huur te bevriezen voor 2003/2004. Zij heeft dit inmiddels wel gedaan.

  terug naar inhoud

  Huurbescherming, ‘n stok achter de deur!

  Iedere huurder met en huurcontract voor onbeperkte duur heeft recht op huurbescherming.
  De verhuurder is verplicht om bij sloop van de woning de huurders een passende woning aan te bieden.

  terug naar inhoud

  Voorlopige vergoedingsregeling

  €Op dit moment is er enkel een voorlopige vergoedingsregeling van kracht. Bewoners met een huurcontract voor onbeperkte duur die nu verhuizen ontvangen 2.500 Euro en 50% van de dagwaarde van een aantal eigen veranderingen in de woning. U kunt het schrijven van Hhvl aan u hierover nalezen. Hhvl wil deze bedragen ook in het sociaal statuut vastleggen. Deze vergoedingen zijn echter een schijntje van de te maken kosten bij een gedwongen verhuizing. 

  terug naar inhoud

  Leefbaarheid; brand, troep, drugspand,

  Door woningbrand ben je van de een op andere dag je huis en grotendeels je dierbare spullen kwijt. We hopen dat de Polynormbewoners die dit is overkomen er snel weer bovenop zijn.
  Woningbrand kan ontstaan door slecht onderhouden apparaten. Ook doordat teveel apparaten op dezelfde groep in de stoppenkast aangesloten zijn. Vraag bij Hhvl om meer informatie hierover.  Verder kent u allen de welbekende frietpan of sigaret die vergeten wordt.
  Mensen laten we er samen de schouders onder zetten om onze buurt leefbaar te houden. Houd uw voortuintjes enigszins bij en mik afval niet in uw tuin en de gangpaden. Hhvl ruimt de troep  echt niet op.
   De bewoners uit het  voormalig drugspand aan de  P. Stockmanslaan zijn vertrokken. De woning blijft nog geruime tijd dichtgelijmd, zodat o.a. duidelijk is dat er niets meer te halen is.

  terug naar inhoud

  Geluid- en burenoverlast

  Mensen de Polynormwoningen zijn door hun bouwwijze erg gehorig. Neem klachten van buren daarover altijd serieus. Houdt rekening met elkaar. En let wel: in noodgevallen heeft u meer aan een goede buur dan aan een verre vriend’. Degene die het zijn buren steeds lastig maakt loopt de kans dat mede bewoners geen hulp bieden als er iets gebeurt, waarbij snel hulp nodig is. Wilt u er echt voor kiezen, dat u in geval van nood aan uw lot wordt overgelaten?  
  Op www.vrom.nl/geluidhinder staat o.a. een goede handreiking over burenlawaai en wat daaraan te doen is.
  Op www.wetwegwijzer.nl

   kunt u o.a. een brochure vinden over (buren)overlast.

  terug naar inhoud

  Asbest in wanden; gebruik handleiding klussen

  Bij het klussen aan de asbesthoudende wanden is het aan te bevelen om de handleiding klussen in een Polynormwoning te gebruiken. Geen handleiding gekregen of handleiding kwijt? Neem dan contact op met Hhvl 040- 260 64 44.

  terug naar inhoud

  Zoeken  van een andere woning

  U heeft nog steeds de mogelijkheid om zelf  op zoek te gaan naar een andere woning als u dat wenst.  U kunt hiervoor de kantoren van de verschillende woning­cor­poraties of hun websites bezoeken. Op teletekst pagina 700 van RTL 4 staan ook de vrijkomende woningen van Hhvl en SWS. 

  terug naar inhoud

  te klein huis?

  Zelf geen internet?

  Loop  dan eens gratis binnen tijdens de inloop in de kenniswijkhoek in Oes Hoes  Koenraadlaan 98 (Drents Dorp) op:
  Maandag;                  20.00   -         22.00 uur
  Woensdag;                19.30   -         22.00 uur
  Donderdag                13.30   -         15.30 uur
  Vrijdag;                       10.00   -         12.00 uur
  Vakantiesluiting  van 21 juli tot 1 september

  terug naar inhoud

  Web-site van de buurtvereniging Polynorm

  website polynorm

  http://polynorm.dse.nl
  Voor informatie over sloop / nieuwbouw en sociaalplan van de Polynormwoningen
  Andere interessante websites zijn:  

  www.rechtspraak.nl  

  www.wetwegwijzer.nl   

  www.vrom.nl

  terug naar inhoud

  Website van het Wijkoverleg

   http://lievendaal.dse.nl
  Het wijkoverleg Lievendaal wordt gevormd door meer bewonersorganisaties uit Lievendaal uit de koop- en huurwoningen samen met Politie, Stadsdeelkantoor en Loket W..  Ook de buurtvereniging is vertegenwoordigd in het wijkoverleg..
  Het wijkoverleg houdt zich bezig met zaken die voor de hele wijk Lievendaal van belang zijn.

  terug naar inhoud

  Nieuwe doelpalen in het park

  jeugd blij met doelpaaltjesKinderen, Bewoners, Wet­houder Mittendorff,  Stads­deel­kantoor en Wijk­overleg Lieven­daal hebben er voor gezorgd dat er doelpalen in het park geplaatst zijn. Foto’s van de opening zijn te vinden op de website van het wijkoverleg

   

  terug naar inhoud

  Bewoners gevraagd  voor mee organiseren Wijkfeest 2004

  Het wijkoverleg Lievendaal wil volgend jaar weer een gezellig wijkfeest organiseren voor jong en oud in Lievendaal. Vindt u het leuk om hieraan mee te doen, laat dit ons of de voorzitter Toon Hüskens  (Peckiuslaan 33) van het wijkoverleg weten, dan krijgt u bericht  van het wijkoverleg.

  Met vriendelijke groet,

  Marja Verhagen
  Secretaris Buurtvereniging Polynorm

  H. Druckerstraat 15

  terug naar inhoud