Inspraakavond Polynormbuurt

   

 

Betreft vergadering van 21 juni 2005, locatie Johannes Buyslaan 41 in de  Basisschool de Schakel, aanvang 19.30 uur.

 

 

 

1.      Ontvangst

Joop Ketelaers  heet alle aanwezigen welkom. Achtereenvolgens zullen de stand van zaken, het stedenbouwkundig plan en de te volgen procedure worden toegelicht. Na de pauze is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De vragen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gesteld.

 

Onder de belangstellenden voor deze avond bevinden zich 16 bewoners, mevrouw Franka Kouwenberg van basisschool de Schakel, mevrouw Esther Kok, mevrouw Aukje Oostdijk, de heer W. van den Heuvel van WOONBEDRIJF, de heer M. de Groot van Architectenwerkgroep, de heer Paul Maas van SDK Strijp en mevrouw Y.van Sebille. (Correspondent van het Eindhovens Dagblad).

 

2.      Stand van Zaken

Ongeveer een jaar geleden werd het voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd.  Het plan is de afgelopen tijd verder uitgewerkt. Naar verwachting zal in november 2005 blok voor blok worden begonnen met de sloop. Voorlopig ziet het er naar uit dat met de sloop gestart gaat worden vanaf de Tilburgseweg West.

 

Vandaag is de inspraak op de te volgen artikel 19 procedure. Dit is een  procedure om uiteindelijk het bouwen van de nieuwe woningen mogelijk te maken. Om de gewenste bestemming mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging / artikel 19 procedure noodzakelijk. Op en of aanmerkingen op het plan kunt u vandaag aangeven of u kunt uw vraag schriftelijk indienen bij het College van burgemeester en wethouders.

 Zodra alle procedures zijn afgerond en de bezwaren zijn besproken kan er begonnen worden met de bouw. Naar verwachting zal dat  in het voorjaar van 2006 kunnen gebeuren.

 

3.      Stedenbouwkundige toelichting

De heer Theo van Esch geeft een toelichting op het plan. Bepaalde keuzes, zoals het idee voor de groene as in het plan worden uitgelegd. Ook de parkeervoorzieningen en de keuze voor het verkleinen van de grotere bouwblokken ten behoeve van het individuele karakter worden toegelicht. In het plan is tevens ruimte voor woningen voor bewoners met een geestelijke handicap en seniorenwoningen. Particuliere bouw in samenwerking met een architect wordt mogelijk gemaakt op 14 kavels. Alle grondgebonden woningen hebben 2 bouwlagen met kap of 3 bouwlagen. Er komt gestapelde bebouwing in het hart van het plan in drie bouwlagen (plus liftopbouw) en er komen 3 woontorentjes aan de Joh. Buijslaan van 5 bouwlagen (plus liftopbouw).

Naar aanleiding van deze toelichting werden enkele vragen gesteld;

 •  Hoe is de verhouding tussen huur- en koopwoningen? Antw.: in het masterplan werden de aantallen voor huur-, koop- en senioren woningen al bepaald. Hierin is nagenoeg geen verandering meer in gekomen, uitgezonderd het bouwblok (blauw) waarin nu ook de mogelijkheid is ontstaan voor seniorenwoningen en woningen voor mensen met een geestelijke handicap.

 •  Wordt er rekening gehouden voor een veilige looproute voor kinderen naar de basisschool? Antw.: ja. De architect  geeft verschillende looproutes aan die vrij zijn van autoverkeer.

 •  Worden de 30 km maatregelen doorgezet op de Johannes Buijslaan ter plaatse van het nieuwe plan?  Antw.: nee, ter plaatse van “nieuwe aansluitingen”worden aanpassingen gemaakt.

 •  Blijven de zichtlijnen naar het park, zoals die er nu zijn behouden? Antw.: de architect laat d.m.v. huidige en nieuwe situatie zien dat daar nagenoeg geen verschil in is gekomen.

 •   Momenteel hebben 6 woningen t.p.v. de speeltuin een mooi uitzicht naar het park. Waarom komen daar geen woningen op dezelfde wijze terug? Antw.: de situering van de bouwblokken is een bewuste keuze om zodoende een rustiger geheel te krijgen aan de noordzijde van het plan.

 •  Is er voldoende rekening gehouden met het bezoekersparkeren? Antw.: ja. Er is langsparkeren mogelijk langs de trottoirs en er wordt een pakket van 7 parkeerplaatsen gemaakt bij de blokken aan de binnenzijde van het plan. Daarnaast is het veel parkeren op eigen terrein en zijn de parkeermogelijkheden op acceptabele loopafstand van elke woning.

 

 

4.      Toelichting op artikel 19 lid 1WRO procedure

Mevrouw Hardon geeft een toelichting op de te volgen procedure. Achter op de agenda is de procedure beschreven. De tijdstippen ontbreken echter en een aangepaste procedurebeschrijving zal aan dit verslag worden toegevoegd.

 

5.      Beantwoording van vragen

Na de pauze worden enkele vragen gesteld ;

 •  Hoe worden wij als bewoners op de hoogte gehouden met betrekking tot de sloop? Antw.: WOONBEDRIJF zal de bewoners en omwonenden in het najaar van 2005 over de definitieve gang van zaken rondom de sloop op de hoogte brengen.

 •  Krijgen wij last van asbestdeeltjes? Antw.: nee. Er wordt uitgelegd dat de sloop van de asbesthoudende delen geschiedt door het creëren van onderdruk. Hierdoor kan de stof /asbestdeeltjes zich niet verspreiden. Een adviesbureau is in opdracht van WOONBEDRIJF nog bezig met de planvoorbereiding. In het najaar van 2005 worden de bewoners hierover geïnformeerd.

 • Hoe wordt het leegkomen van de woningen geregeld? Antw.: de leegstand  wordt gefaseerd toegepast. Zodra het blok leeg is wordt het gesloopt. Andere blokken blijven bewoont zolang deze niet aan de beurt zijn om gesloopt te worden.

 • Komen er voldoende goedkope huurwoningen? Antw.: er komen ongeveer 18 eengezinswoningen die onder de huursubsidiegrens van       € 470, -- vallen (prijspeil heden). Daarnaast vallen de seniorenwoningen in het midden van het plan ook onder de hs-grens.

 • Hoe wordt voldaan aan de geluidsbelasting van de Tilburgseweg? Antw.: er dienen maatregelen worden genomen om aan deze eis te voldoen. Er moet ontheffing aangevraagd worden in het kader van de wet Geluidhinder. De gemeente Eindhoven zal hierin initiatieven nemen.

 •  Is er al iets bepaald over de waterhuishouding? Met name voor overtollig regenwater? Antw.: Momenteel staat vast dat er een gescheiden riool komt voor regen-en vuilwaterafvoer. Er is geen aanleiding voor extra maatregelen.

 •  Hoe geschiedt de stroomtoevoer?  Kunnen de woningen op gas koken of op elektriciteit? Antw.: WOONBEDRIJF ziet hoogstwaarschijnlijk af van stroomafname van de STEG-centrale. Er wordt nog nagedacht over eventuele toepassing van extra maatregelen (bv. warmteterugwinning, zonneboilers). Een zuiniger energiegebruik past in de landelijke energievisie en het moeten voldoen aan de EPN waarden (Energieprestatienormering) voor de Polynormwoningen en later, ook de nieuwe woningen in het Drents Dorp.

 • Is er bodemverontreiniging? Antw.: er is op dit moment een historisch bodemonderzoek gedaan. (Onderzoek uitgaande van bestaande gegevens). Hieruit is gebleken dat er geen vervuiling van de bodem is. Echter, na de sloop zullen op het bouwterrein sonderingen plaatsvinden en zal een vervolgonderzoek worden gedaan naar mogelijke verontreinigingen. In het plan is straks ook een zgn. waterparagraaf opgenomen waarvoor het waterschap ook goedkeuring moet geven. Verontreinigingen zijn dan vanzelfsprekend uit den boze.

 •  Hoe kunnen de bewoners verder nog informatie inwinnen? Antw.: nieuws over de polynormwoningen is te vinden op de websites van Strijp en Lievendaal.(www.strijpweb.nl en www.lievendaal.dse.nl ).In het najaar van 2005 volgt zoals gezegd de nieuwsbrief. Deze wordt bezorgd in elke woning en ook in de direct omliggende woningen, het wijkblad en de genoemde websites.