Ruime Kamermeerderheid steunt motie GroenLinks: minimaal 5000 euro vergoeding bij gedwongen verhuizing

Huurders die gedwongen worden te verhuizen krijgen recht op een vergoeding van minimaal 5000 euro. Dit is te danken aan een motie van GroenLinks, waarmee ruim tweederde van de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd. De Woonbond beschouwt dit als een overwinning en als een erkenning van het recht van bewoners op een fatsoenlijke tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Een landelijke norm voor een dergelijke vergoeding ontbrak tot nu toe, wat leidde tot willekeur en grote verschillen op lokaal niveau. Slechts in enkele steden waren corporaties en gemeenten bereid aan huurders een enigzins kostendekkende vergoeding toe te kennen.

De Woonbond zal bij minister Kamp (VROM) aandringen op snelle uitvoering van de motie en verder wil de Woonbond dat de regeling niet alleen voor huurders van woningcorporaties gaat gelden, maar ook voor huurders in de particuliere huursector. Alleen op die manier kan stagnatie in de wijkvernieuwing worden verholpen.

De Woonbond heeft bij de Tweede Kamer en het kabinet voor een wettelijke regeling gepleit, omdat Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, tot nu toe weigerde een afspraak te maken over een minimumbedrag van 3620 euro (prijspeil 2001) voor de tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Door het ontbreken van een landelijk minimum werden huurders bij gedwongen verhuizing ernstig financieel benadeeld. Dankzij het brede politiek draagvlak voor een landelijke regeling komt daar nu een eind aan.

Huurders hebben volgens de Woonbond recht op volledige vergoeding van de kosten die zij bij een gedwongen verhuizing moeten maken. Zij maken immers letterlijk plaats voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het wonen in steden en dorpen. Naast de minimale vergoeding is lokaal maatwerk nodig. Huurdersorganisaties kunnen bij het overleg met hun verhuurder een hoger bedrag overeenkomen en afspraken maken over de vergoeding van de door de huurders zelf aangebrachte veranderingen, het schilder- en behangwerk, (her)inrichting van de tuin, het voorkomen van dubbele huur en het vergoeden van de inschrijfkosten voor een andere woning. Ook ondersteuning in de vorm van een verhuisservice of klussendienst blijft in veel gevallen nodig bovenop het minimumbedrag van 5000 euro.

Overal in het land wordt gewerkt aan vernieuwing van wijken en buurten en worden huurwoningen ingrijpend opgeknapt en verbeterd. Het goedkeuren van de motie is een krachtig politiek signaal en goed nieuws voor de ruim 300.000 hurende huishoudens die de komende jaren te maken krijgen met wijkvernieuwing.

U02.784
17 december 2002
Nederlandse Woonbond