Start Bezinning Structuur Meditatie Mededelingen

 

 

 

Oud Rooms Katholieke Kerkgemeenschap

 Sint Jan de Evangelist

EINDHOVEN

De Waghemakerstraat 228

5622 JL EINDHOVEN

TELEFOON 040-2434616

 

 

 

 

De Oud-rooms-katholieke kerk vindt haar aansluiting bij, en is in wezen de voortzetting van de rooms-katholieke kerk in de Nederlanden tot in elk geval ca. 1700. Zij is "de Kerk van Trente", zij het met aanpassingen en ontwikkelingen die door tijd en omstandigheden noodzakelijk zijn geworden (zoals ook blijkt uit het Missaal zelf en uit o.m. de liturgische ingrepen van Paus Pius XII). In haar erediensten gebruikt zij het Romeins Missaal 1962 (Tridentijnse Liturgie), zowel in het Latijn als in het Nederlands (waarvoor een eigen, aan het hedendaags taalgebruik aangepaste vertaling wordt gebruikt die trouw blijft aan de grondtekst en de betekenis). Dit laatste is van groot belang omdat we samen vieren en offeren in de traditie van de Kerk der eeuwen, maar vooral ook omdat thans, slechts luttele jaren na het 2e Vaticaans concilie, nog maar weinig mensen in staat zijn een Latijnse H. Mis mee te vieren (terwijl dat voor hun grootouders nog geen enkel probleem was!) en zelfs de kennis omtrent zin en wezen van het H. Misoffer verloren zijn gegaan (cfr. encycliek 'Mysterium fidei'  van paus Paulus VI, 1965). Gelukkig is de Tridentijnse liturgie door paus Benedictus XVI in ere hersteld en weer algemeen toegestaan.

De aanduiding "Oudkatholiek" gebruiken we niet meer, omdat deze benaming, door de voortgaande protestantisering van de Oudkatholieke beweging, tot steeds grotere verwarring voert.  

De tegenwoordige oudkatholieke groepen grijpen graag terug op de “ongedeelde” kerk van de eerste tien eeuwen. Maar dat is, binnen het westers katholicisme, een willekeurig punt, dat niet historisch te rechtvaardigen is. Het is een romantische draai, die men gebruikt om het Concilie van Trente buiten de deur te houden.

In feite heeft een oud-rooms-katholieke kerk daar niet zoveel te zoeken, omdat daar de oorsprong van deze kerken niet ligt.

Het oud-rooms-katholisisme is eeuwen later ontstaan, binnen de westerse katholieke (Rooms Katholieke) kerk. Dus nà het Concilie van Trente. Daarom zal dit Concilie volledig serieus genomen dienen te worden, in al zijn uitspraken en besluiten, ook binnen de Oud-rooms-katholieke beweging.


Bisschop Mgr. Karel van Osch 

God boven ons, de Vader
God met ons, de Zoon
God in ons, De Geest

De Drie-ene God is God die alles omvat

De belijdenis van de Drie-Eenheid is de sterkste belijdenis van de volstrekte Eenheid van God.


Onze Kerkgemeenschap viert de Tridentijnse Liturgie in het Nederlands.