Teksten

†††††††

 

Opdracht van de Godin

De mysterieuze Moeder

De opdracht van de schepping

Lied van de godin

De godin

Dertien doelen van een heks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht van de Godin

Luister naar de woorden van de Grote Moeder, die van oudsher door de mensen ook

werd genoemd: Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen,

Diana, Arianrhod, Isis, Bride, en met vele andere namen.

Wanneer gij nood hebt aan iets, dan zult gij, ťťn keer in de maand, en het

liefst wanneer de maan vol is, bijeenkomen op een geheime plaats, om Mij te

eren, Koningin van alle Heksen. Daar zult gij samenkomen, gij die alle toverij

wilt leren, maar haar diepste geheimen nog niet kent; aan U zal ik de dingen

onderwijzen die nog onbekend zijn. En gij zult bevrijd zijn van slavernij; en

als een teken dat gij echt vrij zijt, zult gij naakt zijn tijdens uw riten; en

gij zult dansen, zingen, feesten, muziek maken en beminnen, te mijner ere. Want

van mij komt de verrukking van de geest, van mij de vreugde op Aarde, want mijn

gebod is de liefde voor alle wezens. Houd uw hoogste ideaal zuiver, streef er

altijd naar, laat niets u tegenhouden of afleiden. Want bij mij is de geheime

deur die zich opent naar het land van de Jeugd. Van mij is ook de kelk met de

levenswijn en de ketel van Cerridwen, die de heilige graal van de

onsterfelijkheid is. Ik ben de Almachtige Godin die de gave van blijdschap

schenkt aan de harten van de mensen. Op aarde geef ik de kennis van de eeuwige

geest. En na de dood geef ik vrede en vrijheid, en hereniging met hen die zijn

voorgegaan. Ik eis geen offergaven, want ik ben de Moeder van al wat leeft, en

mijn liefde is verspreid over de aarde.

Luister naar de woorden van de Godin van de sterren. In het stof van haar voeten

zijn de hemelse legioenen gelegerd en haar lichaam omarmt het universum.

'Ik ben de schoonheid van de groene aarde, en de witte Maan onder de sterren, en

de mysteriŽn van de wateren, en het verlangen in de harten van de mensen. Sta op

en kom tot mij. Want ik ben de ziel van de natuur, die leven geeft aan het

universum. Uit mij komen alle dingen voort, en naar mij moeten alle dingen

terugkeren. Ontplooi de God in U voor mij, bemind door Goden en mensen, en wees

verrukt door de oneindigheid.'

'Laat mijn eredienst zijn in de harten die zich verheugen, want zie, alle daden

van liefde en blijdschap zijn mijn rituelen. En daarom, laat er schoonheid zijn,

en kracht, macht en medelijden, eer en nederigheid, vrolijkheid en eerbied in

u.' 'En gij die denkt mij te zoeken, weet dat uw zoeken en verlangen u niet

zullen baten als gij het mysterie niet kent: als gij de heks die gij zoekt niet

vindt in uzelf, zult gij haar nooit vinden. Want zie, ik was bij u van in den

beginne, en ik ben dat wat bereikt wordt aan het eind van het verlangen.'

© Jan de Zutter

top

 

 

 

 

Opdracht van de Mysterieuze moeder

Ik ben de Mysterieuze Moeder

Alle plaatsen, alle tijden, alle seizoenen zijn voor mij gelijk

Je hebt me in de wind tussen de bomen gezocht

In de stromen

Tussen de heuvels

In de golven op de oceaan

 

Ik ben als de zee

Zacht en kalm

Fel als een donderslag

Veranderlijk en onveranderlijk

Je zocht me in het gefluister in de schaduwen

En daar was ik

Je zocht me op de top van de berg

En daar was ik

 

Alle mensen van alle tijden

Zochten me

En vonden me

En mijn aangezicht veranderde steeds

Zij roepen mij in de stilte van de nacht

En ik neem ze in mijn armen

top

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

†† ††††††††††De opdracht van de Schepping

Ik ben je Godin

Van hoge afkomst, volbloedig en vrij van begeerte ben ik

De wind is mijn stem en mijn lied

Hoog en laag

Bries en wervelstorm

Zacht en zoet

Hard en schel

 

Wild is mijn wil

En onstuimig mijn verlangen

Ik neem wie ik wil

Geen man die mijn liefde weigert overleeft

En voor wie ik mij heb onthuld

Hij is gezegend

Hij heeft de gunst van de Grote Goden verkregen

En die de opdracht van de Goden weigeren

Zijn slechts bladeren

Die waaien in de wind

 

Ik ben je Godin

Van voor de aanvang der tijden ben ik

Ik maakte de bergen met hun toppen

En de dalen en de weiden bedekte ik met zacht gras

Het was mijn voet die als eerste de Aarde betrad

En waar ik liep ontsprongen de bloemen

Het was mijn stem die het eerste lied deed klinken

En de vogels luisterden,hoorden het en antwoordden

In de dageraad van de wereld leerde ik de zee zijn lied

En het waren mijn tranen die de eerste regens maakten

 

Luister naar mij en hoor mij

Want niemand kan aan mij ontsnappen

Ik was het die jou het leven schonk

En in de diepte vanmijn aarde

Zal je rust vinden en wedergeboorte

En ik zal opnieuw voor jou

Een nieuwe groene loot doen ontspringen

 

Heb ontzag voor mij

Hou van mij

Adoreer mij

Verlies jezelf in mij

Ik ben de levenswijn

Ik beroer de zintuigen

Ik leg het lied in de harten en op de lippen van de mensen

Ik ben de Kracht

top

 

 

Lied van de Godin

Ik ben de grote Moeder, vereerd door heel de schepping.

Ik bestond al voordat de schepping een bewustzijn had.

Ik ben de vrouwelijke oerkracht, grenzeloos en eeuwig.

 

Ik ben de kuise Maangodin, de Vrouwe van alle magie.

Mijn naam weerklinkt in het lied van de wind

en het ruisen der bladeren.

Ik draag de wassende maan op mijn voorhoofd

en mijn voeten rusten in de sterrenhemels.

Ik ben de mysteries die nog niet zijn opgelost, een nieuw pad.

Ik ben een veld dat de ploeg nog niet kent.

Verheug je in me en ken de volheid van de jeugd.

 

Ik ben de gezegende Moeder,

de gracieuze Vrouwe van de herfstige oogst.

Ik kleed me in het diepe, koele wonder van de aarde

en in het goud van de velden, zwaar van het graan.

Ik regel de getijden van de aarde;

alles draagt vruchten en komt tot rijpheid in mijn seizoen.

Mijn schuilplaats is een plek van heling.

Ik ben de levensschenkende moeder,

wonderbaarlijk vruchtbaar.

 

Vereer me als de wijze oude vrouw, de crone,

de hoedster van de ononderbroken cyclus van leven,

dood en wedergeboorte.

Ik ben het wiel, de schaduw van de maan.

Ik regel de getijden van vrouwen en mannen,

ik verlos en verjong zware zielen.

De duisternis van de dood is mijn domein,

maar de vreugde van geboorte mijn geschenk.

 

Ik ben de Godin van de maan, de aarde, de zeeŽn.

Vele zijn mijn namen, groot en verscheiden mijn krachten.

Uit mij komen kracht en magie voort, vrede en wijsheid.

Ik ben de eeuwige Maagd, de Moeder van al wat leeft

en de wijze oude Vrouw der duisternis.

Ik stuur je de zegeningen van mijn eindeloze liefde.

 

(gebaseerd op een invocatie van Morgan's)

top

 

 

 

De Godin

Ik ben de maansikkel die de hemel kroont
Ik ben het zonlicht dat op de golven schittert
en de bries die het nieuwe gras doet buigen.
Geen man heeft mij ooit bezeten
en toch ben ik het middelpunt van alle begeerte.
jageres en heilige wijsheid ben ik,
geest van inspiratie en vrouwe der bloemen.
Zie in het water en je zult
Mijn gezicht weerspiegelend zien, want je behoort mij..

Ik ben de zon in al haar pracht
En de warme wind die het graan doet rijpen.
Ik geef mezelf in mijn eigen tijden en seizoenen
en schep overvloed,
Ik ben de meesteresse en de moeder, ik schenk leven en ik verslind
Ik ben de minnares en de beminde
en op een dag behoor je mij..

Ik ben de afnemende maan wier sikkel de sterren oogst
Ik ben de ondergaande zon
En de koele wind die het duister aankondigt.
Ik ben rijp in jaren en in wijsheid
ik zie alle geheimen achter de sluie.
Ik ben toverkol en oogstkoningin, heks en wijze vrouw
en op een dag behoor je mij..

uit "Priesteres van Avalon"
marion bradley

top

 

 

 

 

De dertien doelen van een Heks

1 Ken jezelf

Weet wat er in je leeft, wees eerlijk tegenover jezelf en begin nergens aan wat niet goed voelt. Jezelf kennen wil zeggen dat je weet wat je kwaliteiten zijn en je talenten maar ook weten wat je angsten zijn en je minder goeie kanten.

 

2 Ken je vak

Weet waar je mee bezig bent! Wat is belangrijk op jouw spirituele pad, ken de voor en nadelen van de dingen waar je je mee bezighoud en zorg dat je een feilloze kennis hebt van hetgeen jou het meest interesseert.

 

3 Leer en ontdek

Hou je geest open voor nieuwe dingen, ook datgene waar je geen gebruik van wilt of kan maken! Bestudeer hetgeen wat je boeit en dit hoeft niet altijd iets met de Wicca te maken te hebben. Intellectuele groei is net zo belangrijk als de spirituele groei,

 

4 Gebruik je kennis met wijsheid

Gebruik je kennis. Alleen weten is niet voldoende. Leef het!. Luister naar je innerlijk bij het toepassen van je kennis.

 

5 CreŽer je balans

Zorg dat je lichamelijk en vooral geestelijk in balans bent.Balans in doen en denken.

 

6 Houd je woorden toelaatbaar!

Het gaat er niet zozeer om wat je zegt maar of je het oprecht meent. De Godin verstaat je ook wel als je je eigen woorden gebruikt! Zorg dat je begrijpt wat je wil en zegt wat je bedoelt!

 

7 Houd je gedachten toelaatbaar

Wat je denkt is energie die zijn weg zal zoeken in de fysieke wereld. Waak over je gedachten en probeer positief te blijven.

 

8 Vier het leven

Heb plezier in wat je doet! Het leven is vreugdevol vol wonderen. Sta er open voor met al je zintuigen.

 

9 Stem je zelf af op de cyclus van de aarde

Zorg dat je deze cyclus begrijpt en zoek naar de overeenkomsten in je eigen leven. Het helpt bij het in balans brengen van jezelf.

 

10 Zorg goed voor je zelf

Zorg goed voor je fysieke en spirituele "ik"! Alleen dan vind je je balans, en kan je sterk worden en groeien. Eet goed, probeer gezond te leven.

 

11 Neem voldoende lichaamsbeweging

Dit is een verlengde van het tiende doel.

 

12 Mediteer

Dit is puur een "hulpmiddel" om je geest tot rust te brengen. Het verruimt je denken en brengt onverwacht inzichten.

 

13 Eer de God en de Godin

Heb eerbied voor degenen die je bijstaan! Respect en liefde voor het Hogere zijn bijna zo vanzelfsprekend dat we het soms vergeten terwijl het een van de belangrijkste dingen is! Gedenk, dank en eer Hen. Vier feesten ter ere van Hen en eer Ze in je dagelijks leven.

top