English language page

Kruiswoorden, Kruisbeelden

Inhoud


links in dit document:
Kruisbeeld
Over kruiswoorden, kruisbeelden
Gebruiksaanwijzing
Schilderijen
Teksten Oude en Nieuwe Testament

Over de kunstenaar

Schilderijen: naar de online galerie

diverse materialen

Rond de serie is een CD-ROM verkrijgbaar met de schriftlezingen, bijpassende muziek, een powerpoint presentatie van een schilderij met deze lezingen en muziek. 

De kunstenaar  verzorgt voorstellingen en preekbeurten over het onderwerp. Er is een voorstelling met live schilderen, projecties en muziek die geboekt kan worden

Verder zijn er fotoposters verkrijgbaar formaat 50x75 en 30x45 cm van dit schilderij

zwart-wit versies voor publiciteitsdoeleinden

folder

contact: via email

 

Laatst aangepast: 09-02-2016

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
voor puzzelaars

Lijst van tentoonstellingen en publicaties:

2015 bibliotheek, klooster Wittem - 

         foto's tentoonstelling Wittem

2015 Catharinakerk Eindhoven  

2014 Catharinakerk Eindhoven  

2013 Dubbeltentoonstelling Eindhoven: Maria Magdalenakerk en Lambertuskerk

2012 Catharinakerk Eindhoven 

         Herpublicatie in Reformed Worship en Reveil (, jaargang 49, nr 425, april 2012)

2011  PKN Sliedrecht

2010 Fort Knox Eindhoven

         Theresiakerk Eindhoven

         3 PKN kerken in Rijnsburg

         Licht, jaargang 2 nr 4  

2009 Catharinakerk Eindhoven

2008: Nicolaikerk, Utrecht

2007: PKN Terneuzen

          LDC van de PKN in Utrecht

          Kerken in in Grosshöchstetten Zwitserland en Erlichheim, Duitsland
2006: Expositie PKN Arkel

          Project in Amerika

          FEB Bubikon, Zwitserland

2005: Project EBS Eindhoven

            Michaëlkerk, Breda

            Catharinakerk Eindhoven

            gereformeerde kerk Bennebroek

          Kerk in Actie, uitvouwkruisje

            kleuromslag Docete 

          Publicatie in Reformed Worship, 

         original publication 

2004: GrosshöchstettenHYPOLYTUSKERK, Hypolytushoef

          Petrus en Pauluskerk, Tilburg

2002: Catharinakerk Eindhoven

         Inspiratie, jaargang 7 nr 1.

2001: EBG Eindhoven

 

ander schilderwerk Huub Bogaers

Kerken die gebruik maakten van het materiaal en het publiceerden:

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Kerken in Zeist

Kerk in Bodegraven

Protestantse wijkgemeente Schalkwijk

protestantse kerk in Didam

Protestante kerk in Veldhoven

Seminar op de HQ school for Bible&Arts 23 februari

 

Achtergronden

Sleutel: Overzicht en Uitleg

Over de maker en het ontstaan

Tekst blad "Inspiratie"

Preek

Overdenking over "Het is volbracht"

Gedicht Nicolaas Beets

gedicht Cor Sinnema

Gedicht Vondel

 Links

 

Over Kruiswoorden, kruisbeelden

"Kruiswoorden" doet denken aan puzzels. Hier worden Jezus' kruiswoorden in elkaar gepast en beeldend ingevuld.

Hartekreten, met een ongelofelijke directheid. Tegelijk geworteld in de Tenach, het Oude Testament. In enkele woorden wordt een hele tekst wakker geschud uit de herinnering. Profetische beloften uit de psalmen worden gewekt. Daarom zijn hier de kruiswoorden uit het evangelie verbonden met teksten uit het oude testament. Beloften worden vervuld, voorspellingen ingevuld.  De teksten uit het nieuwe testament spreken krachtig voor zichzelf te laten spreken, en zijn van daaruit verbonden met het oude testament. De nadruk in dit werk ligt niet op het lijden en het geweld, maar op de door Jezus gesproken woorden.  .

 

crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden

 
 

Gebruiksaanwijzing

Het is de bedoeling van dit document dat je er al klikkend doorheen gaat. Met de muis van beeld naar woord. Als je terug wilt kan dat ook met alt- <- (pijltje naar links). Na het bekijken van een serie beelden en teksten die bij een kruiswoord hoort, kom je weer bovenaan de pagina door home. Het is niet de bedoeling om te scrollen, maar op afbeeldingen en onderstreepte tekst te klikken.
Als je liever van het ene naar het andere schilderij klikt, kan dat door rechts van de teksten onder de schilderijen op het tekentje » 1 te klikken
Het document is gemaakt om met volledig scherm bekeken te worden, hoge kleuren, 1024 x 768 of 800x x 600 pixels.

 

 
  

Teksten Oude en Nieuwe Testament

Jesaja 55:5 Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de Heilige Israels, omdat Hij u verheerlijkt heeft.

Lucas 23:33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.

Lucas 23:35 En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, 37 en zeiden: Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf! 38 Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden.

6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Lucas 23:39 Een der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! 40 Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? 41 En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. 43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Ps 22:9 Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder; 10 aan U werd ik overgegeven bij mijn geboorte, van de moederschoot af zijt Gij mijn God. 11 Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood, en er is geen helper. 12 Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Basan hebben mij omsingeld; 13 zij sperren hun muil tegen mij open; een verscheurende, brullende leeuw.

Johannes 19:25 En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala. 26 Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

Psalm 22:1 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht? 2 Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte. 3 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israels. 4 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; 5 tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. 6 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. 7 Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: 8 Wentel het op de Here; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!

Matteüs 27:46 En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani?Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Psalm 22: 14 Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste;15 verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;in het stof des doods legt Gij mij neer. 16 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. 17 Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. 18 Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. 19 Maar Gij, Here, wees niet verre; mijn sterkte, haast U mij ter hulpe. 20 Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame, van het geweld van de hond. 21 Verlos mij uit de muil van de leeuw, en van de horens der woudossen.

Johannes 19:28 Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden:Mij dorst!

(Ps 22) Gij hebt mij geantwoord! 22 Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen. 23 Gij, die de Here vreest, looft Hem, verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht van Jakob, en hebt ontzag voor Hem, gij ganse nageslacht van Israel. 24 Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. 25 Van U komt mijn lof in een grote gemeente, mijn geloften zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie Hem vrezen. 26 De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer. 27 Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. 28 Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken. 29 Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden; voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen, en wie zijn ziel niet in leven kan houden. 30 Het nakroost zal Hem dienen, er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht; 31 Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden,
omdat Hij het gedaan heeft.

Johannes 19:29 Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij:
Het is volbracht!En Hij boog het hoofd en gaf de geest.


Psalm 31:5 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God…. 8 Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven, Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan… 12 Vergeten ben ik, uit het hart, als een dode; ik ben geworden als gebroken vaatwerk… 21 Geprezen zij de Here, want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. 22 Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog; hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp.

Lucas 23:44 En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, 45 want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

 

 

 

Schilderijen:

crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden

Vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen...»2crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden
"Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" » 3

crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden
"Vrouw zie uw zoon... zie uw moeder" » 4
crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden schreeu naar de hemel godverlaten
"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" » 5

crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden dorst leegte angst
"Mij dorst"» 6
crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden doornenkroon doornekroon doornen
"Het is volbracht" » 7crosswords watercolour watercolor Jesus last words from the crossvan Huub Bogaers rond Jezus laatste woorden in Uw handen beveel ik Mijn Geest
"In Uw handen beveel Ik mijn Geest... "

 

Last adapted: 27-04-2014

copyright 2001-2012 Huub Bogaers
Links: other sites constructed by H.Bogaers
www.dse.nl/~harpen
www.dse.nl/~hbogaers
www.dse.nl/~hmb
www.dse.nl/~kruiswoorden
www.dse.nl/~levo
www.dse.nl/~mcs
http://www.dse.nl/~polen
http://www.dse.nl/~sbogaers
http://www.snaarmuziek.nl