registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
Statuten van de stichting Digitale Stad Eindhoven

Artikel 1 Naam zetel en duur

De stichting is genaamd "Digitale Stad Eindhoven". Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 Doel

2.1 De stichting heeft ten doel:

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Artikel 3 Bestuur

3.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie bestuursleden. Bestuursleden dienen - gezamenlijk - in ieder geval vanuit de volgende drie maatschappelijke sectoren ervaring/expertise in te kunnen brengen:

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

3.2 Het bestuur, met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd, kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

3.3 Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), zulks met inachtneming van de voordrachten zoals omschreven in artikel 3 lid 1.

3.4 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een bestuur.

3.5 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 4 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

4.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden in Eindhoven

4.2 Ieder kalenderjaar wordt tenminste een vergadering gehouden

4.3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

4.5 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

4.6 Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

4.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

4.8 Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

4.9 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een (1) medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

4.10 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per elektronische post (email) hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

4.11 Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een (1) stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven (artikel 5 lid 2, artikel 7, artikel 11 en 12) worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

4.12 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

4.13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4.14 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 5 Bestuursbevoegdheid

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

5.2 De hierna te noemen bestuursbesluiten behoeven te minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd is:

5.3. Overigens is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Een besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

Artikel 6 Bestuursvertegenwoordiging

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd:

Artikel 7 Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt door: door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), bij ontslag door een besluit van het bestuur genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat (Een bestuurslid dat door het bestuur is ontslagen is niet herbenoembaar) alsmede bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Raad van Advies

De stichting kent een raad van advies bestaande uit natuurlijke personen. De samenstelling is, het aantal, benoeming en ontslag van de leden van deze raad geschiedt door het bestuur met algemene stemmen. De leden van de raad van advies representeren ondermeer belangen van de overheid, instellingen, bedrijfsleven, sociale en culturele organisaties, bewoners, werknemers en vrijwilligers betrokken bij de Stichting. Bij huishoudelijk reglement zal de samenstelling en mate van representativiteit en de taal en werkwijze van de raad van advies nader worden vastgesteld.

Artikel 9 Directeur

Het bestuur kan besluiten tot het aanstellen van een of meer directeur(en) van de stichting, die tot taak heeft leiding te geven aan de dagelijkse werkzaamheden van de stichting. Bij de aanstelling van een directeur zullen de taak en bevoegdheden van de directeur bij bestuursbesluit worden vastgesteld. Voorts zal het bestuur een lijst van besluiten opstellen voor (rechts)handelingen waarvoor de directeur de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur nodig heeft. Bij afzonderlijk bestuursbesluit kan aan de directeur procuratie tot zelfstandige vertegenwoordiging worden gegeven.

Artikel 10 Boekjaar en jaarstukken

10.1 Het boekjaar der stichting is gelijk aan het kalenderjaar

10.2 Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geeigende boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 11 Reglement

11.1 Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

11.2 Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

11.3 Het bestuur is ten allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Artikel 12 Statutenwijziging

12.1 In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een bestuursvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

12.2 Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle bestuurders toezenden.

12.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

12.4 Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de stichting niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het de ontbinding van de stichting constateren; zodanig besluit aangaande de ontbinding wordt genomen overeenkomstig het bepaalde bij het voorgaande artikel.

13.2 Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in functie zijnde bestuurders; met betrekking tot die vereffening behouden de statuten ook ten aanzien van de vacatures overeenkomstige toepassing.

13.3 Aan hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting overblijft, wordt op door het bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven, ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel der stichting in overeenstemming is.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.


Copyright 1995 Stichting De Digitale Stad Eindhoven, gemodificeerd op basis van de statuten van De Digitale Stad Amsterdam