registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
Algemene Voorwaarden DSE


Inhoudsopgave


Algemene Voorwaarden Stichting De Digitale Stad Eindhoven

(Versie 21 juli 2002)

Artikel 1 / Begripsomschrijvingen

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. DSE: Stichting De Digitale Stad Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41093398
 3. Bestuur: het bestuur van DSE.
 4. Aanmelding: het online invullen van de vereiste velden, inclusief het accepteren van de Algemene Voorwaarden.
 5. Aanvaarding: de acceptatie van de Gebruiker door DSE
 6. Dienst: de door DSE te exploiteren dienst, waarbij informatie via de systemen van DSE kan worden uitgewisseld.
 7. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst voor de Dienst wordt gesloten.
 8. Deelnemer: een speciale Gebruiker aan wie door DSE de bij deze status behorende extra diensten zijn beschikbaargesteld.
 9. Website: een verzameling gerelateerde bestanden die voorafgegaan wordt door een beginpagina.
 10. DSE-account: gegeven toestemming om onder een bepaalde Gebruikersnaam en met een bepaald Wachtwoord gebruik te maken van de Dienst.
 11. Gebruikersnaam: de door DSE aan de Gebruiker toegekende identificatiecode, waarmee de Gebruiker in combinatie met een Wachtwoord toegang krijgt tot de Dienst.
 12. Wachtwoord: een door de Gebruiker te kiezen combinatie van tekens, waarmee in combinatie met de Gebruikersnaam toegang tot de Dienst kan worden verkregen.
 13. E-mailadres: een op naam van Gebruiker ter beschikking gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden.
 14. URL: het adres waarmee een bestand via Internet bereikbaar is.
 15. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DSE en de Gebruiker op grond waarvan de Dienst aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld.
 16. Software: de voor het leveren van de Dienst door DSE benodigde software en handleidingen.

Artikel 2 / Algemeen

 1. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met DSE tot stand zijn gekomen, door DSE als zodanig zijn aanvaard en door het Bestuur schriftelijk zijn bevestigd.
 2. DSE behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden op de Website van DSE en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Gebruiker met de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet instemt, heeft de Gebruiker tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 3 / Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand na de Aanmelding door de Gebruiker en de Aanvaarding, of nadat anderszins in opdracht van en aan de Gebruiker door DSE diensten worden geleverd.
 2. DSE kan een aspirant-Gebruiker om haar moverende redenen weigeren en/of de Aanvaarding onverwijld herroepen.

Artikel 4 / Gegevens van de Gebruiker

 1. De gegevens van de Gebruiker worden opgenomen in een database van DSE welke benodigd is voor het leveren van de Dienst. Deze database is slechts toegankelijk voor het Bestuur en door haar aangewezen beheermedewerkers van DSE.
 2. Persoonlijke of persoons-gegevens uit die database en/of andere bestanden van de Gebruiker worden niet aan derden verstrekt, tenzij DSE hiertoe verplicht is krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 5 / Verplichtingen van DSE

 1. DSE verleent de Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst binnen de door DSE aan te geven beperkingen, zoals nader omschreven in de door DSE beschikbaar gestelde informatie op de site en deze Algemene Voorwaarden. DSE streeft ernaar de Dienst beschikbaar te stellen als nader omschreven op de site. DSE is te allen tijde gerechtigd procedures, tarieven en overige voorwaarden te wijzigen met inachtneming van de redelijke belangen van de Gebruiker.
 2. DSE zal zich inspannen om zorg te dragen voor de beveiliging van gegevens die op de systemen van DSE worden opgeslagen.
 3. DSE zal zich onthouden van het inzien en/of aanpassen van gegevens en bestanden van de Gebruiker tenzij zulks noodzakelijk is voor het correct functioneren van de Dienst of indien DSE daartoe verplicht is krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in het geval de Gebruiker handelt, of vermoed wordt te handelen in strijd met enig artikel 6 lid 5 t/m 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. DSE zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. DSE garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.
 5. DSE is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst en/of de DSE- systemen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker.
 6. DSE is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de DSE-systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van die systemen.

Artikel 6 / Verplichtingen van de Gebruiker

 1. De Gebruiker verklaart dat de bij de Aanmelding en daaropvolgende verstrekte gegevens correct zijn en zal wijzigingen betreffende onverwijld aan DSE doorgeven. De Gebruiker stemt ermee in dat DSE de verstrekte gegevens op juistheid kan controleren.
 2. De Gebruiker draagt zelf zorg voor het in bezit hebben en functioneren van de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om afname van de Dienst mogelijk te maken.
 3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van het Wachtwoord en andere codes.
 4. DSE raadt de Gebruiker aan zelf een back-up van zijn op DSE geplaatste gegevens te bewaren.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan het DSE-Account, de Software of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten over te dragen, te verpanden, te verhuren, of anderszins aan derden in gebruik te geven, tenzij DSE hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de Gebruiker wel toegestaan door een derde een Web-site te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De Gebruiker blijft evenwel volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het DSE-Account en aansprakelijk voor alle gevolgen daaruit voortvloeiende.
 6. De Gebruiker draagt er zorg voor dat met het DSE-Account geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, dan wel klachten kan genereren. De Gebruiker vrijwaart DSE voor aanspraken van derden ter zake.
 7. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Dienst zodanig commercieel te gebruiken dat onrecht wordt gedaan, of althans niet wordt bijgedragen, aan de doelstellingen van DSE.
 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan om programmatuur op de systemen van DSE te plaatsen en/of geplaatste programmatuur uit te voeren.
 9. De Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen naar het oordeel van DSE van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Gebruiker zal de diensten alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden, zich houden aan de toepasselijke wetten en regelgeving en de Dienst niet zodanig gebruiken dat schade of hinder voor DSE of een derde kan ontstaan. De Gebruiker vrijwaart DSE voor aanspraken van derden ter zake.
 10. De Gebruiker zal zich onthouden van activiteiten welke de beschikbaarstelling van de Dienst aan andere Gebruikers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden.
 11. DSE is te allen tijde gerechtigd, zodra zij kennis heeft gekregen van door de Gebruiker geplaatste of uitgewisselde informatie die klaarblijkelijk onwettig is of naar het oordeel van het Bestuur ontoelaatbaar beledigend, lasterlijk, kwetsend, misleidend danwel anderszins strijdig is met de doelstellingen van DSE, deze informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Indien met het oog daarop redelijkerwijs noodzakelijk, kan DSE betreffende de Dienst aan de Gebruiker met onmiddellijke ingang tijdelijk of definitief staken zonder dat een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens DSE ontstaat.
 12. DSE heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Gebruiker ter zake van de Dienst een verplichting jegens DSE niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. DSE zal de Gebruiker hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DSE kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst eventueel verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan.
 13. DSE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht en zonder opgaaf van reden de toegang tot de Dienst geheel of op onderdelen te blokkeren of te beperken indien het gebruik van de Dienst naar oordeel van DSE een storing, vertraging of onevenredige belasting van het systeem veroorzaakt. DSE kan in voorkomende gevallen elke maatregel nemen om de storing/vertraging/belasting op te heffen.
 14. Indien de Gebruiker in strijd met enig artikel 6 lid 5 t/m 10 handelt, kan DSE de Overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang ontbinden. Dit laat onverlet het recht van DSE om schadevergoeding ter zake te vorderen.
 15. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle informatie uitgewisseld via zijn DSE-Account. Beweringen, meningen en anderszins die door de Gebruiker daarmee worden geuit zijn die van de Gebruiker en niet noodzakelijkerwijs die van DSE.
 16. Schade aan DSE of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 6 kan op de Gebruiker worden verhaald.

Artikel 7 / Helpdesk

 1. DSE streeft ernaar een helpdesk aan te bieden die zich zal inspannen om vragen snel en accuraat af te handelen.
 2. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om voor ondersteuning een beroep te doen op de helpdesk van DSE.
 3. DSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor adviezen die door de helpdesk of anderszins door DSE verstrekt worden.

Artikel 8 / E-mail

 1. DSE biedt de Gebruiker, als onderdeel van de Dienst, de mogelijkheid om e-mail te ontvangen.
 2. De Gebruiker wordt geacht regelmatig - maar ten minste één keer per maand - berichten aan zijn E-mailadres te lezen.
 3. DSE garandeert niet dat een e-mailbericht altijd verzonden of ontvangen kan worden.
 4. Het is niet toegestaan om grote hoeveelheden ongevraagde mail berichten ('junk mail' of 'spam') te verzenden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, commerciële advertentieberichten, informele berichten, kettingbrieven, virussen, hoaxes, piramidespelen en politieke boodschappen. Ook zijn hieronder begrepen grote hoeveelheden ongevraagde berichten die via een andere provider zijn verstuurd en die op enige wijze refereren aan het gebruik van een Dienst van DSE.

Artikel 9 / Website

 1. DSE biedt de Gebruiker, als onderdeel van de Dienst, de mogelijkheid een Website te onderhouden.
 2. DSE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website van de Gebruiker te blokkeren, indien de Website, direct dan wel indirect via hyperlinks, toegang verschaft tot informatie die om DSE moverende redenen niet acceptabel is, strijdig is met de doelstellingen van DSE of strijdig met deze Algemene Voorwaarden. Hiervan is in elk geval sprake indien DSE vermoedt dat de informatie onrechtmatig en/of strafbaar is. DSE is omtrent deze beslissing geen uitleg verschuldigd aan de Gebruiker, maar zal deze indien mogelijk zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de beslissing.

Artikel 10 / Deelnemer-status

 1. Een Gebruiker kan namens een organisatie of op persoonlijke titel middels een gemotiveerde aanvraag verzoeken de beschikking te krijgen over extra faciliteiten ten behoeve van een bijdrage aan DSE en daarmee Deelnemer worden.
 2. DSE zal over zo'n verzoek beslissen, waarbij tenminste de volgende door de Gebruiker verstrekte gegevens worden betrokken:
  • de doelstelling van de aangemelde organisatie / initiatiefnemer
  • de verstrekte gegevens van de organisatie / initiatiefnemer
  • het beoogde gebruik van de Dienst en de daarmee te leveren extra bijdrage aan de doelstellingen van DSE
  • de relatie naar de regio Eindhoven
 3. Het is de Deelnemer niet toegestaan de Dienst anders in te zetten dan bij het in 10.2 bedoelde gebruik.
 4. DSE heeft het recht een Gebruiker niet of niet langer als Deelnemer te accepteren zonder daarover een verklaring af te geven.

Artikel 11 / Hypertext-links

 1. DSE beschikt over een grote verzameling van hypertext-links die dienen voor het gebruiksgemak en voor informatieve doeleinden. Voor de sites waarnaar aldus verwezen wordt, of het gebruik ervan, is DSE niet verantwoordelijk.
 2. Eenieder die een hypertext-link op de informatiepagina's van DSE toegevoegd of verwijderd wil zien kan daartoe een gemotiveerde aanvraag doen bij DSE.

Artikel 12 / Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en de Software berusten bij DSE of haar toeleveranciers. Dit omvat tevens de inhoud en layout van de Webpagina's die door DSE of haar toeleveranciers ontworpen zijn.
 2. Door DSE uit te geven namen worden door DSE bepaald, zo mogelijk op voorstel van de Gebruiker.
 3. Alle door DSE uitgegeven namen, waaronder maar niet uitsluitend, Gebruikersnaam, E-mailadres en URL, zijn en blijven eigendom van DSE. Het is niet mogelijk om deze namen na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gebruiken.
 4. De Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om door DSE uitgegeven namen en Software, voor de duur van de Overeenkomst, te gebruiken in het kader van de Dienst.
 5. DSE kan besluiten door DSE uitgegeven namen te wijzigen of niet langer toe te staan. Indien mogelijk zal DSE de Gebruiker hierover vooraf informeren.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan de ter beschikking gestelde Software te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up-doeleinden.
 7. De Gebruiker vrijwaart DSE voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met de Algemene Voorwaarden van de Software of de Dienst en aanverwante diensten.
 8. De Gebruiker vrijwaart DSE voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik van op voorstel van de Gebruiker door DSE uitgegeven namen.

Artikel 13 / Aansprakelijkheid

 1. DSE is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die de Gebruiker lijdt door tekortkomingen van DSE bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. DSE is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die de Gebruiker lijdt door het niet of niet meer of beperkt beschikbaar zijn van de Dienst.
 3. DSE is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die de Gebruiker lijdt door het wijzigen, intrekken of buiten gebruik stellen van door DSE uitgegeven namen, waaronder maar niet uitsluitend, Gebruikersnaam, E-mailadres en URL.
 4. DSE is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door de Gebruiker op de systemen van DSE opgeslagen gegevens.
 5. DSE is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beveiliging van de door de Gebruiker op de systemen van DSE opgeslagen gegevens.
 6. De Gebruiker vrijwaart DSE tegen aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst en/of het Internet door de Gebruiker.

Artikel 14 / Vergoedingen

 1. DSE kan voor onderdelen van de Dienst een vergoeding vragen.
 2. DSE is gerechtigd de gehanteerde tarieven te wijzigen. DSE zal de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door middel van een aankondiging op de site of per e-mail. Indien de Gebruiker niet instemt met de wijzigingen dan heeft de Gebruiker tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde tarieven van kracht worden, op te zeggen.
 3. Vanaf het moment dat de Gebruiker gebruikt maakt van een betaalde Dienst is de Gebruiker verplicht de daarvoor geldende tarieven te betalen.
 4. DSE biedt de mogelijkheid tot sponsoring op de Website van DSE. Nadere bepalingen zijn uitgewerkt in een separaat sponsorreglement.

Artikel 15 / Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. DSE is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Gebruiker één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst jegens DSE niet behoorlijk nakomt en, na ingebrekestelling, de tekortkoming niet binnen een daarbij aangegeven redelijke termijn herstelt.
 3. Als de Overeenkomst op grond van een handelen of nalaten van de Gebruiker wordt beëindigd is de Gebruiker gehouden de voor de diensten verschuldigde vergoedingen te voldoen. Als DSE op grond van een tekortkoming van de Gebruiker de toegang tot de Dienst, al dan niet tijdelijk, blokkeert, is de Gebruiker onverkort de vergoedingen, verbandhoudende met de Overeenkomst gedurende de periode van deze blokkering, verschuldigd.
 4. DSE is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Gebruiker aan DSE valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen door te geven of de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
 5. Indien naar het oordeel van DSE een DSE-account een nader bepaalde aaneengesloten periode inactief blijkt dan kan DSE automatisch dat DSE-account opheffen en de Overeenkomst beëindigen, tenzij het betreffende DSE-account een noodzakelijk onderdeel vormt van een door de Gebruiker betaalde Dienst of een andere overeenkomst. Indien mogelijk wordt de Gebruiker geïnformeerd over de opheffing.
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen alle door DSE aan de Gebruiker uitgegeven namen, waaronder in ieder geval de Gebruikersnaam, het E-mailadres en URL vervallen.

Artikel 16 / Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het bij gerechtelijke uitspraak of wettelijke richtlijn ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Voor meer informatie over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met bestuur@dse.nl.