Bestemmingsplan Markt Eindhoven uitgelekt

Uit stukken die binnenkort waarschijnlijk ook in het Eindhovens Dagblad te lezen zullen zijn blijkt dat het Eindhovens college het hart van de Eindhovense binnenstad grootschalig aan gaat pakken. In het kort komt het erop neer dat er een multifunctionele overkapping van de Markt wordt voorbereid. Uit de uitgelekte visienotitie ‘Met hart voor de stad’ blijkt dat volgens de verantwoordelijk wethouder de tijd van terrassen grotendeels voorbij is. Hierbij beroept de wethouder zich op recent onafhankelijk onderzoek dat is verricht in opdracht van de gemeente.

Uit stukken die binnenkort waarschijnlijk ook in het Eindhovens Dagblad te lezen zullen zijn blijkt dat het Eindhovens college het hart van de Eindhovense binnenstad grootschalig aan gaat pakken. In het kort komt het erop neer dat er een multifunctionele overkapping van de Markt wordt voorbereid. Uit de uitgelekte visienotitie ‘Met hart voor de stad’ blijkt dat volgens de verantwoordelijk wethouder de tijd van terrassen grotendeels voorbij is. Hierbij beroept de wethouder zich op recent onafhankelijk onderzoek dat is verricht in opdracht van de gemeente.

Pilsje pakken is gedateerd
Uit het onderzoek onder een representatieve groep Eindhovenaren blijkt dat een terrasbezoek sterk aan populariteit heeft ingeboet. Van de 800 ondervraagden blijkt slechts 6% af en toe een terras op de Eindhovense Markt te bezoeken. Dit was tien jaar geleden nog 11%. Dit blijkt uit het onderzoek dat door de overkoepelende branche-organisatie Bouwend Nederland is uitgevoerd gedurende de afgelopen maanden. Op verzoek van de wethouder heeft, blijkens de uitgelekte visienotitie, de onderzoeksgroep enkele aanbevelingen gedaan. Eén daarvan blijkt bij uitstek geschikt: volledige overkapping van de Markt.

Voordelen overdekt plein
In de aanbevelingen geeft de commissie aan dat een overdekt plein weliswaar 2,4 miljoen euro kost, maar dat daarmee wel een gegarandeerd droog klimaat wordt gerealiseerd dat voor vele doeleinden geschikt is. Verwacht wordt dat met name urban sporters gebruik zullen maken van de vrije ruimte die ontstaat. Ook zal door toepassing van moderne technologie de lichtintensiteit dusdanig worden aangepast dat de bezoekers geen verschil merken tussen overkapte en open ruimte in het winkelhart. Eindhoven verkrijgt hiermee als enige Nederlandse stad een zogeheten ‘Virtual Open Space’. Deze stadsgebieden, ook wel VOS genoemd, zijn onder andere in Silicon Valley een groot succes. Start Ups vinden er gemakkelijk een plek en ook voor Culture Crushers biedt een VOS volop mogelijkheden.

Horeca reageert emotioneel
Uit een eerste rondgang blijkt dat vertegenwoordigers van de horeca rondom de Markt het plan niet toejuichen. Ze onderschrijven weliswaar dat er enige sprake is van een terugloop van terrasbezoek, maar zij wijten dit niet aan een afnemende populariteit van ‘een pilsje pakken op de Markt’. In plaats daarvan wijzen zij op het almaar duurder wordende parkeerticket in en om het Eindhovense stadshart. Hierdoor blijven bezoekers minder lang hangen en besteden zij minder aan een verfrissende versnapering. De horeca-vertegenwoordigers zijn het dan ook in het geheel niet eens met het beleidsvoornemen, al tekenen zij bij hun stellingname aan dat ze de details van het plan nog onvoldoende kennen. Ze achten een terrasbezoek iets van alle tijden. Wel hebben zij inmiddels een brandbrief gestuurd naar de verantwoordelijk wethouder waarin de zorgen van de horeca-ondernemers zijn verwoord. In reactie op dat schrijven heeft de wethouder aangegeven de emoties te begrijpen en open te staan voor suggesties waardoor alsnog een alternatieve aanpak kan worden ontwikkeld.

Activiteit Brabantse Betongroep rondom Markt
Opvallend is dat inmiddels rondom het karakteristieke plein in het centrum van de stad op diverse plaatsen gestapelde heipalen te zien zijn. Desgevraagd heeft de wethouder aangegeven dat deze slechts zijn aangevoerd om bij een eventueel positief besluit slagvaardig te kunnen opereren. Er zullen in de stad altijd voldoende mogelijkheden bestaan om alsnog een glas te drinken in de buitenlucht. De Brabantse Betongroep, verantwoordelijk voor de aanvoer van de heipalen, stelt dat er inderdaad een principe-akkoord is met de gemeente. De wethouder onthoudt zich op dit vlak vooralsnog van commentaar.

Eén april valt laat dit jaar
Mocht u het niet in de gaten hebben, de bovenstaande tekst is totaal verzonnen. De Markt blijft naar alle waarschijnlijkheid nog lang zoals we haar nu kennen en van een onderzoek door een bouwbranche is gelukkig geen sprake. Of er daadwerkelijk minder terrasbezoekers zijn is mij evenmin bekend, maar ik heb de stellige overtuiging dat meer of juist minder bezoekers desgewenst aangetoond kan worden met cijfers. Bovenstaand stuk probeert u te laten proeven wat gedurende de laatste maanden díe Eindhovenaren ten deel viel die iets hebben met onze ijsbaan. Dat wat decennia lang een ware volksfaciliteit was, is door ondeskundig management stelselmatig beschadigd. Daarnaast zijn bezoekersaantallen vastgesteld waarvan nota bene de eigen kassières ‘off the record’ hebben aangegeven dat ze de cijfers niet herkennen. Ook blijkt dat getracht is om met te doorzichtige één-tweetjes een voorstel er doorheen te jagen dat blijkbaar al een jaar geleden werd doorgerekend door de ambtenaren van Sport en Beweging. Dat dit voor ijssportliefhebbers geen opperbest gevoel met zich meebrengt moge duidelijk zijn, maar voor de ondernemers binnen de muren van het ijssportcentrum speelt nog een heel andere factor. Ik licht het met een voorbeeld toe.

Ik ga op vakantie en neem mee…
Hebt u weleens inkopen gedaan ter voorbereiding op uw autovakantie naar een Spaanse Costa? De bifi-worstjes voor onderweg, de chipszakken of voorgesmeerde broodjes en dergelijke? Moet u zich eens voorstellen dat u een maand van tevoren de melding krijgt dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer overweegt uw auto vanwege een betwistbaar hoog gemiddeld verbruik van de weg te halen. Per wanneer is nog niet duidelijk. Hoe gaat u de onzekerheid aanpakken? Gaat u nog even gauw die laatste TomTom-kaartenversie downloaden voor 50 euro? Of wacht u nog even? Dat ene tolvignet voor het uitstapje naar Zwitserland: wel of niet aanschaffen? Verkoopt u de auto, wellicht overhaast?

In de ijsbaan huist een sportwinkel met schaatssportartikelen en de bijbehorende expertise als focus. Al twee maanden wordt de eigenaar gevraagd door leveranciers wat hij aan ijshockeymateriaal, kunstrij- en klapschaatsen zal afnemen. Bij sommige leveranciers is de besteltermijn allang verlopen en al die tijd kreeg de desbetreffende ondernemer geen enkel bericht van onze voortvarende gemeente. Niet over de voorgenomen sluiting, niet over inspraakavonden of belanghebbenden-avonden, noch over het proces als geheel. Tot eergisteren: de huurovereenkomst, al in 1965 in de week gezet door de grondlegger van sportshop, wordt ontbonden. Het eerste en tot nu toe enige officiële gespreksmoment tussen een contractant die al meer dan 40 jaar trouw maandelijks zijn huur ophoest en een gemeentelijke overheid die publiekelijk toont hoe een volksvertegenwoordiging haar taak nooit zou mogen vormgeven. Schaamteloos.

Live meemaken: Eindhoven, het treurspel
Als u wilt weten hoe de klucht verder gaat, komt u dan gerust maandag 13 juli aanstaande kijken naar de bijeenkomst in het Stadhuis. U kunt dan met eigen ogen zien hoe dit college van Burgemeester en Wethouders de zoveelste episode speelt van de klucht die met behoorlijk bestuur, transparantie en bestuurlijke integriteit niets meer van doen heeft. Er is meer dan een jaar geleden een wals in beweging gezet en die moet door. Dat mensen graag een krul draaien op een kunstijsvloer, is bijzaak. Alles wordt uit de kast getrokken om maar aan te tonen dat de ijsbaan een bodemloze put is, terwijl de budgettaire overschrijding van anderhalve ton in euro’s op jaarbasis nihil én reduceerbaar is in vergelijking met bijvoorbeeld het onbesproken zwemgebeuren in de Genneper Parken. De budgetoverschrijding inzake het zwemwater kost u en mij 7 keer zoveel op jaarbasis. Maar de wethouder heeft gelijk: het is een emotioneel beladen besluit… eh… voornemen.

Tot slot
Als deze raad inclusief college het lef heeft om op 13 juli a.s. het geformuleerde voornemen om te zetten in een besluit tot sluiting, dan is dat de grootste schending van burgerbelangen in de na-oorlogse geschiedenis van Eindhoven. Vijf jaar zou de ijsbaan moeten krijgen om zich opnieuw te bewijzen. Vijf jaar ook, opdat bestemmingsplannen kunnen worden aangepast i.v.m. functionaliteit. Maar ook opdat ondernemers duidelijkheid krijgen in verband met investeringen en dergelijke. In de zomer wil de gemiddelde Nederlander graag te water, in de winter graag op het ijs. Dat is in Eindhoven niet anders, maar je moet het de mensen wel mogelijk willen maken. Die wil ontbrak en ontbreekt bij zowel ambtenarij als verantwoordelijk wethouder. En ondertussen heeft menig goed bedoelende Eindhovenaar zijn vrije tijd besteed aan pleidooien voor het behoud van een ijssportcentrum waarvoor blijkbaar al een jaar geleden heel andere plannen zijn bedacht. De gemeentelijke overheid heeft zo bezien alle respect voor haar burgers verloren.

4 reacties

 • vnkessel

  Bibliotheek van 4 miljoen
  Nee, de sluiting van de openbare bibliotheek in Eindhoven staat op onverkort nummer 1 als grootste blunder. Die ene etage kost nog jaarlijks 4 miljoen euro. Ik heb niet zonder reden in 2014 deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven. Van ‘Leefbaar Eindhoven’ kreeg ik nog te horen dat ik een idioot ben. Zo gaat de gemeenteraad van Eindhoven met haar burgers om.
  Dat de verwarming in de ijsbaan langzaam door het college van B. en W. aan wordt gedraaid, dat lijkt me zonneklaar. Bij de SP is het om de macht te doen, niet om de inhoud. Die politiek kennen we nog wel uit tijden dat CDA, PvdA en Leefbaar Eindhoven het alleen voor het zeggen hadden in Eindhoven.

  • bleenhouwers

   Macht of inhoud
   U schrijft dat het de SP om de macht te doen is, maar ik denk dat het de valkuil is voor elke politieke partij die in het machtscentrum opereert. Wat ik haast stuitend vind, is de mate waarin uitgerekend een partij als de SP weigert de ijsbaan te definiëren als een sport- en recreatiehuis voor gewone Zuid-Oost Brabanders. Misschien dat de ingehuurde Rob Spit samen met de ingehuurde Henk-Jan Donderwinkel en de ingehuurde Esther Schelling vanuit het nieuw samengestelde Regieteam via Arnoud ‘Sluit de ijsbaan’ Strijbis tot nieuwe inzichten komt. Het is de meest vreemde procedure die ik ooit in de lokale Eindhovense politiek de revue heb zien passeren. Misschien dat de Bieb ook op zo’n wijze is verkwanseld, maar dat is mij dan even ontgaan. Wel herken ik bepaalde strategische zetten ook weer bij het NRE-terrein-vraagstuk. Opvallendste kunstje van het bestuur: alles samenvoegen tot één plan zodat raadsleden alleen ja of nee kunnen zeggen tegen een totaalpakket. Lekker makkelijk, ook voor de omwonenden.

 • wbollen

  Niet grappig
  In het verleden heeft zo een bericht op de radio al eens tot veel onnodige ophef gezorgd. Ik vind het correct om vooraf aan te geven dat het om een hoax gaat. Dit halverwege het stuk doen zet mensen die alleen even de kop scannnen en misschien een of twee alineas lezen volledig op het verkeerde been, zoals mij ook bijna overkwam.

  In deze tijd heeft niet iedereen de tijd en zin om alles, helemaal, te lezen. Op deze wijze kan een fout beeld bij mensen ontstaan wat tot onndig gedoe en ellende kan leiden. Welk doel is dan bereikt?

  • bleenhouwers

   Niet grappig bedoeld
   Ik heb u mijn ‘feiten’ geserveerd op de wijze die ook de gemeente heeft gehanteerd bij het presenteren van hun ‘feiten’. Anders dan dit college bied ik u hiervoor graag en volmondig mijn excuses aan. Die zult u aangaande de argumentatie omtrent de ijsbaansluiting voorlopig niet krijgen aangezien het ding hoe dan ook van zijn functie dient te worden ontdaan en wel uiterlijk medio 2016. Het oorspronkelijke argument (gebrek aan toekomst voor ijssporten) is nauwelijks nog te horen en ook het rendementsvraagstuk is zeer discutabel. Er blijkt iets anders te zijn voorzien op die hoek van de Antoon Coolenlaan. Maar wat, dat houdt de gemeente nog even geheim…