MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

Puls

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

Tom Veeger

Megapixel


In the entrance, Tom Veeger constructed an installation that explores the possibilities and the nature of artificial light.

This is a new work that has been especialy designed and build for this location. A very high intensity of pure Red, Green and Blue light streams from two sides into a glass cubic that forms the entrance. Movements of the visitors influence the image of the installation.

>>veegerverbakel.nl

>>PULS HOME

Holly S

Tom Veeger

Megapixel

Tom Veeger bouwde in de entree een installa

tie die de mogelijkheden en de aard van kunstlicht verkent.

Dit nieuwe werk is locatie- specifiek ontworpen. Een zeer hoge intensiteit puur Rood, Groen en Blauw belicht van twee zijden de glazen kubus die de entree vormt. Bewegingen van de bezoekers beïnvloeden de waarneming van de installatie.

>>veegerverbakel.nl

>>PULS HOME


Mario van Horrik and Petra Dubach

DioN.Y.sus' Scales

An installation with strings and electric engines that produces an autonomic soundscape in relation to the space it occupies.

This installation has been shown in New York, but not yet in eindhoven.

>>over de kunstenaar

>>PULS HOME

Mario van Horrik en Petra Dubach

DioN.Y.sus' Scales


Middels snaren en electromotoren onstaat een autonome geluidscollage die de relatie met de werkelijke ruimte bevestigd.

Dit werk was eerder te zien in New York en nu voor het eerst in Eindhoven.

>>over de kunstenaar

>>PULS HOME


Rien Daamen, John Fillwalk (USA) and Jesse Allison

2nd LIVE

An installation through a virtual space in Second Life visitors from around the world enables real things, like the synthesizer are present in the former Philips NatLab, activate and sound.

This awareness of the relationship between the virtual world and physical world inspires new ideas and opportunities.

>>John Fillwalk

>>PULS HOME

 

Rien Daamen, John Fillwalk (USA) en Jesse Allison

2nd LIVE

Een installatie die via een virtuele ruimte in Second Life bezoekers uit de hele wereld in staat stelt werkelijke dingen, zoals de hier aanwezige synthesizer, in het voormalige Philips NatLab, te activeren en geluid te produceren.

Deze bewustwording van de relatie tussen de virtuele wereld en de fysieke wereld inspireert tot nieuwe denkbeelden en mogelijkheden.

>>John Fillwalk

>>PULS HOME


Daan Roosegaarde

Flow 5.0

An interactive landscape made out of hundreds of ventilators which reacts on your sound and motion. By walking and interacting the visitor creates an illusive landscape of transparencies and artificial wind.
Our most recent version of 10 meters creates a mind blowing environment. Moving through Flow 5.0 the visitor becomes conscious of himself as a collective body, in a dynamic relation with space and technology.

>>www.studioroosegaarde.net

>>PULS HOME

Daan Roosegaarde

Flow 5.0

Een interactief landschap bestaande uit honderden ventilatoren die reageert op jouw geluid en beweging. Door het lopen en interactie van de bezoeker maakt een ongrijpbaar landschap van doorzichtigheid en kunstmatige wind.
Onze meest recente versie van 10 meter zorgt voor een fasinerende omgeving. Bewegend door Flow 5.0 wordt de bezoeker bewust van zichzelf als een collectief lichaam, in een dynamische relatie met ruimte en technologie.

>>www.studioroosegaarde.net

>>PULS HOME

 


Edwin van der Heide

Laser Sound Projector

LSP is a research trajectory exploring the relationship between sound and three dimensional image by means of laser projection. In 1815 Nathaniel Bowditch described a way to produce visual patterns by using a sine wave for the horizontal movement of a point and another sine wave for the vertical movement of that point.

Edwin uses this knowledge to a performance in which image and sound have an equal role. This created environment is challenging the public from their perspective changing constantly .

>>www.evdh.net

>>PULS HOME

Edwin van der Heide

Laser Sound Projector

LSP is een onderzoeks-traject van de relatie tussen geluid en driedimensionaal beeld door middel van laser projectie. In 1815 beschreef Nathaniel Bowditch een manier om visuele patronen te produceren met behulp van een sinusgolf voor de horizontale beweging van een punt en een andere sinus voor de verticale beweging van dat punt.

Edwin gebruikt deze kennis voor een performance waarin beeld en geluid een gelijke rol spelen. Deze gecreëerde omgeving daagt het publiek uit hun perspectief continu te veranderen.

>>www.evdh.net

>>PULS HOME


Maki Ueda

eau de parfum

PERFECT JAPANESE WOMAN

A installation with 4 perfumes. This installation consists of 4 fragrances: 'Rice bran pickling-paste', 'Tatami', 'Miso-soup', and 'Soap'.

They are exhibited in a style of perfume shop. Visitors are free to spray them on the strips, smell them, and even to wear them. Each smell symbolizes the social images of Japanese women over the generations from different perspectives. The text written for the each smell promotes the smell in a playful way.

Each smell was manually extracted from the natural (raw) materials with distillation or alcohol extraction method.

>>http://www.ueda.nl

>>PULS HOME

Maki Ueda

eau de parfum

PERFECT JAPANESE WOMAN

Deze installatie bestaat uit 4 parfums: ‘pickling pasta van rijst zemelen’, ‘ Tatami’, ‘Miso-soep’, en ‘Zeep’.

Ze zijn tentoongesteld in de stijl van een parfumwinkel. Bezoekers zijn vrij om op strips te spuiten, ze te ruiken, en zelfs om ze te dragen. Elke geur symboliseert de sociale beelden van Japanse vrouwen over de generaties heen en vanuit verschillende perspectieven.

Elke geur werd handmatig uit de natuurlijke (grond)stoffen met behulp van distillatie of alcohol extractie verworven.

>>http://www.ueda.nl

>>PULS HOME


Jean Paul Jennen

(untitled)

A line in the form of urine, coded with time and dates encryptis the artist's body weight. "Time gets a color depending on the previus time".

The result here is an aesthetic collage constiting of color giving meaning to futility.

>>read more

>>PULS HOME

Jean Paul Jennen

(zonder titel)

Een lijn in de vorm van urine, gecodeerd met tijd & data legt het lichaamsgewicht van de kunstenaar vast. ‘ Tijd krijgt een kleur, afhankelijk van de tijd ervoor’

Het resultaat hiervan is een esthetische collage aan kleur waarvan de zinloosheid zingeving krijgt.

>>lees meer

>>PULS HOME


Ralf Brodruck

Zonder Geluid

The setup consists of stacked hay blocks. Who puts their head between the two walls of hay and calls to the other side, notes that the acoustic damping of the hay is so great that the sound of your voice is almost completely absorbed.

The sound is not reflected and the reach of the own voice is not as big as we involuntarily expected .

This expectation is based on our experience with the world and almost our whole approach, not the spatial orientation, is composed of such involuntary expectations. We become aware of their existence at the time they are not answered. Exactly that moment without sound.

>>PULS HOME

stro.jpg

Ralf Brodruck

Zonder Geluid

De opstelling bestaat uit gestapelde hooiblokken. Wie zijn hoofd tussen de beide wanden steekt en naar de overkant roept, merkt dat de akoestische demping van het hooi zo groot is, dat het geluid van de eigen stem vrijwel volledig wordt geabsorbeerd.

Het geluid wordt niet gereflecteerd en de reikwijdte van de eigen stem is niet zo groot als men onwillekeurig verwacht.

Deze verwachting is gebaseerd op onze ervaring met de wereld en vrijwel onze hele oriëntatie, ook de niet ruimtelijke oriëntatie, is opgebouwd uit dit soort onwillekeurige verwachtingen. We worden ons pas bewust van hun bestaan op het moment dat ze niet worden beantwoord. Precies dat moment zonder geluid.

>>PULS HOME


Rob Moonen
video selection

'Tasten' (2007) 1'25
text and voice : Ingmar Heytze
muziek : Tom America
beeld : Rob Moonen

'Biertje' (2007) 1'18
text and voice : Ingmar Heytze
muziek : Tom America
beeld : Rob Moonen

'Change' (2009) 0'40
image : Rob Moonen
music : Funker Vogt

'Worldpeace by autocue' (2009) 2'14
image en sound: Rob Moonen

>>www.robmoonen.nl

>>PULS HOME

 

stro.jpg

Rob Moonen
video selectie

'Tasten' (2007) 1'25
tekst en stem : Ingmar Heytze
muziek : Tom America
idee en beeld : Rob Moonen

'Biertje' (2007) 1'18
tekst en stem : Ingmar Heytze
muziek : Tom America
idee en beeld : Rob Moonen

'Change' (2009) 0'40
beeld : Rob Moonen
muziek : Funker Vogt

'Worldpeace by autocue' (2009) 2'14
beeld en geluid : Rob Moonen

>>www.robmoonen.nl

>>PULS HOME


Frans Franssen

Wall painting and three sculptures. (Painted wood and plaster)

The interplay of images and wall paintings, but also the images themselves, to include how much our perception and interpretation of what we see depends on the position we take as a viewer. The mural contains elements (eg shape, texture) that refer to the sculpture, yet is interwoven with the existing architecture.

>>PULS HOME

 

Frans Franssen

Frans Franssen

Wandschildering en drie sculpturen.( beschilderd hout en gips)

Het samenspel van beelden en muurschildering, maar ook de beelden op zichzelf,  laten onder andere zien hoezeer onze waarneming en interpretatie van wat we zien afhankelijk is van het standpunt dat we als beschouwer innemen.

De muurschildering bevat elementen (bijv. vorm, textuur ) die verwijzen naar de sculpturen, maar is tegelijkertijd
verweven met de reeds aanwezige architectuur.

>>PULS HOME