registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Zuinig zijn op onafhankelijke rechtspraak

In Egypte zien we momenteel hoe onbekend men daar nog is met het instituut 'onafhankelijke rechtspraak'. Rechters hebben daar ex-president Mubarak veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, maar de bevolking stroomt massaal het Tahrirplein op en schreeuwt om de doodstraf. De taferelen doen mij denken aan de volkswoede waardoor in 1672 te Den Haag Johan en Cornelis de Witt werden gelyncht. De kans bestaat dat ook op de betreffende Egyptische rechters wraak genomen wordt.
Opnieuw blijkt dat wij heel zuinig moeten zijn op de onafhankelijkheid van onze rechtspraak. Niet het 'Volksempfinden' waarborgt eerlijke rechtspraak, maar het afgewogen oordeel van een groep wijze volwassenen die niet uit hun functie ontzet kunnen worden, noch door de politieke machthebbers, noch door het volk.

eeuwige rechters zijn ongewenst

Het hebben van rechters die niet uit hun functie ontzet kunnen worden is extreem onwenselijk. De rechterlijke autocratie waar in het blog van gouddelver naar verlangt wordt lijkt mij een ongewenste weg.

Rechters voeren namelijk ook politiek, hebben meningen/politieke overtuigingen (Aleid Wolfsen was bv een rechter...). Rechters maken ook fouten.

Geen mens is onafhankelijk in zijn oordelen, ook rechters niet.

Rechters bekleden extreme machtposities, hun oordelen verandert het levenspad van slachtoffers en daders. Bv Lucia de B : http://www.luciadeb.nl/). Wat zijn de gevolgen voor de rechters die Lucia onterecht hebben veroordeeld? Wie heeft deze autocratische rechters ter verantwoording geroepen? Niemand -> schandalig en terecht rechtstreeks schadelijk voor het gezag van rechterlijke macht.

Een concrete reden om rechters juist wel periodiek te ontslaan is het simpele feit dat de wereld continu veranderd. Bv een kennistoets zou nodig zijn voor elke rechter die uitspraken doet over techniek. Want waarom vinden wij het acceptabel dat alfa (dwz niet met technisch kennis onderlegde) rechters vergaande uitspraken over techniek mogen doen van het rechterlijke systeem? Dat is onjuist en in de essentie van de zaak ook niet legitiem omdat de rechter de essentie vd zaak zelf moet kunnen beoordelen. Kijk naar het hele Brein dossier, waar de rechter censuur macht geeft aan private organisaties. Hoe kan dat legitiem zijn?

Rechters zijn geen politici en ook geen kuddedieren

Heb op het ogenblik veel ander werk, dus ik moet kort zijn. En mijn stelling ook wat nuanceren. Rechters kunnen natuurlijk wel van hun taak ontheven worden, als ze er - grof gezegd - een potje van maken, dus beslissingen nemen die in strijd zijn met de regels van het recht. Zulks wordt waarschijnlijk beoordeeld door een inspectie of een commissie van daartoe aangestelde collega's. Ook zullen ze wel na een aantal jaren plaats moeten maken voor andere, waarschijnlijk jongere collega's. Zo'n soort 'periodiek ontslag' is normaal en geldt voor bijna iedereen.
Maar hun onaantastbaarheid bestaat daarin, dat ze niet om inhoudelijke redenen uit hun functie gezet kunnen worden, dus niet omdat hun oordeel de politieke machthebbers, de aanklagers, de verdedigers, de politie, slachtoffers van een misdaad, het volk of de volksvertegenwoordiging onwelgevallig is. En die onaantastbaarheid is een zegen, want zij beschermt de burger tegen willekeur.
Op een aantal punten ben ik het niet met je eens: rechters hebben natuurlijk meningen en politieke opvattingen, maar mogen en zullen zich daardoor in hun functie niet laten leiden: zij moeten oordelen naar de wet en die staat zwart op wit en is voor iedereen geldig en toegankelijk. Wat je wel eens tegenkomt, o.a. onlangs door Wilders, is wraking van de rechtbank, omdat die volgens aanklagers of aangeklaagden partijdig, dus niet onbevooroordeeld, zou zijn. Maar het is gelukkig niet Mark Rutte of Ivo Opstelten of Gerrie Verbeet of Emile Roemer of Jan met de Pet die daarover iets te zeggen heeft.
Natuurlijk, rechters maken soms ook fouten - voorbeelden genoeg gezien de laatste jaren - maar die komen meestal niet voort uit persoonlijke meningen of politieke overtuigingen, maar uit veronachtzaming van elementen in de procedure. En als je serieus meent dat een rechter in zijn vonnissen politiek voert, moet je daar allereerst duidelijke bewijzen voor verzamelen en vervolgens de zaak aanhangig maken. En dan zal daar in Nederland ook serieus naar gekeken worden.
Dat rechters een machtspositie hebben en daarmee grote invloed op het leven van individuen, ben ik met je eens. Daarom zijn de functie-eisen die voor hen gelden ook terecht hoog.
Maar vergeet niet: voordat er onafhankelijke rechtspraak ingevoerd werd, was je als burger gewoonlijk overgeleverd aan de luimen van de machthebbers. Stak die zijn duim omhoog, dan had je geluk, stak hij hem omlaag dan kon je 'het wel vergeten'. Wat je wel of niet gedaan had, daar werd dikwijls niet naar gekeken.

rechters zijn toch echt mensen

Rechters zijn wel bezig met rechtspolitiek en ook kuddedieren.
Waarom ontken je dat rechters mensen zijn?

Een concrete weerleggingen mbt rechterlijk ontslag want rechters kunnen in principe _niet_ ontslagen worden zie grondwet artikel 117:
Vanwege de in een rechtsstaat vereiste onafhankelijkheid van rechters en van de procureur-generaal bij de Hoge Raad schrijft de Grondwet in artikel 117 voor dat zij voor het leven worden benoemd. Ook de overige leden van het parket bij de Hoge Raad zijn voor het leven benoemd (art. 1 sub a Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren). De Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bepaalt dat het rechterlijk 'leven' in ieder geval eindigt wanneer men 70 jaar is geworden (art. 46 sub h). Rechters kunnen dus niet door regering of parlement worden geschorst of ontslagen.

Een paar quotes waar ik op reageer:
> En die onaantastbaarheid is een zegen, want zij beschermt de burger tegen willekeur.
Nonsense. Waar baseer jij het trekken van deze conclusie op, kun je het causaal verband aangeven? Onaantastbaarheid maakt eerder corrupt. Voorbeelden te over.

> rechters mogen en zullen zich daardoor in hun functie niet laten leiden door meningen en politieke opvattingen
Nonsense. Waar baseer jij je redenatie op? Wie borgt dat rechters, wat toch echt mensen zijn, onafhankelijk zijn?

> Natuurlijk, rechters maken soms ook fouten - voorbeelden genoeg gezien de laatste jaren - maar die komen meestal niet voort uit persoonlijke meningen of politieke overtuigingen, maar uit veronachtzaming van elementen in de procedure.

Concreet bewijs? In je blogs beweer je een hele hoop omdat dat vanuit jouw visie/levenshouding zo past. Bewijzen en/of een sluitende redenatie geef je echter lang niet altijd.

> En als je serieus meent dat een rechter in zijn vonnissen politiek voert, moet je daar allereerst duidelijke bewijzen voor verzamelen en vervolgens de zaak aanhangig maken
Niet zo sterk dat je mij om concreet bewijs vraagt, en concreet heb ik niet gesteld dat zij, de rechters, dit in hun vonnis laten blijken, terwijl je zelf alleen vanuit je persoonlijke beleving reageert. Maar goed, in 3-voud : 1) eet/diner incident Tom Schalken een rechter die arabist Hans Janssen onethisch benaderd om zijn mening op te leggen ivm de Wilders zaak, 2) rechters hebben bijbanen, vaak commissariaten (hallo, hoezo onafhankelijk? -> zie link hieronder), 3) Harm Brouwer (inmiddels ex-voorzitter procureur-generaals) heeft zelf op nederlandse tv gesteld dat rechters 'rechterlijke politiek' beoefenen.


Concrete aanwijzing belangverstrengeling:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2756901/1996/12/06/Rapport-er-is-sprake-van-onacceptabele-belangenverstrengeling.dhtml
Lezenswaardig : Het OM in de Fout van Ton Derksen, Veen uitgevers.


Tsja, dat eea in een (ver) verleden nog veel slechter was ontslaat ons niet vd verantwoordelijkheid en/of ambitie en/of verlangen om rechtspraak te verbeteren.