registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Werkgroep voor betere democratie in de SRE

Op 29 juni kwam een flink aantal regionale raadsleden bij elkaar om te praten over hoe het nu verder moet met de democratische kwaliteit van de SRE. Zie het Verslag
Er zijn binnen de SRE 2 soorten besluiten te onderscheiden, bestuurlijke en politieke.
Bestuurlijke besluiten geven weinig commotie, er is al veel consensus over wat de beste keus is.
Bij politieke besluiten is dat moeilijker, bijvoorbeeld omdat niet iedereen het er mee eens is dat iets een politiek besluit is.
En omdat de methode van vergaderen ongeschikt is om een politieke afweging te maken op regionaal niveau.
De SRE werkt met "verlengd lokaal bestuur".
Dat betekent dat een SRE besluit eerst in elke gemeetenraad apart wordt besproken en dat elke raad in zijn eentje zijn eigen versie van het SRE besluit neemt. Die besluiten worden daarna opgeteld in de Regioraad.
Omdat de leden van de regioraad zich verbonden hebben verklaard met het besluit van hun eigen raad, valt er in de regiorad nog maar weinig te bespreken. De regioraad is/lijkt dan ook vaak een schijnvertoning.

Advies aan de werkgroep
Volgens mij kan de bijeenkomst van de regioraad dan ook beter vervangen worden door een internet forum.
De gemeenteraden publiceren daar hun versie van het SRE besluit
En als alle gemeenten dat gedaan hebben is het regioraad besluit beklonken.
Dan kan er nog steeds een bijeenkomst worden belegd, maar dan on politici met burgers te laten praten.

Dan is er nog steeds geen goede procedure voor een politiek besluit.
Maar daarvoor zouden ze na het eerste regioraad besluit (op het forum) het besluit nog een keer in de gemeenteraad tegen het licht kunnen houden. Maar dan met kennis van hoe andere gemeenteraden er over denken. Bovendien kan elke burger op het forum zien wie er wat van vindt. En aanvullingen en commentaar geven.
Als het besluit na de heroverweging in de lokale raden niet verandert, is het definitief beklonken.
Probleempje is nog wel dat de regionale politiek op die manier een stuk transparanter wordt.
Transparantie schijnt "not done" te zijn in de politiek.
Wat zouden ze te verbergen hebben?

Verder zouden ze ook kunnen afspreken dat een besluit wordt bepaald door een referendum.
De waterschaps verkiezingen hebben laten zien dat dat via het internet heel goed mogelijk is.

Bij politieke besluiten alle gemeenteraadsleden laten meestemmen

In de regioraad zijn er nu evenveel fracties als deelnemende gemeenten; de raad is gebaseerd op een geografisch en niet, zoals andere democratische organen, op een politiek principe. Dat kan tot in democratisch opzicht twijfelachtige beslissingen leiden.
Daarom lijkt het mij beter, bij politieke zaken, niet slechts de stemmen van de regioraadsleden te laten meetellen, maar de stemmen van alle gemeenteraadsleden in de regio. Totdat ... de regioraad in de toekomst zal gaan bestaan uit rechtstreeks door de burgers gekozenen.

geen wethouders of burgemeesters in Regioraad

Het zou voor mij al een hele democratische vooruitgang zijn als in de gemeenschappelijke regeling van het SRE wordt vastgelegd dat burgemeesters en wethouders geen lid kunnen worden van de Regioraad. De regeling wordt door de 22 gemeenteraden vastgesteld, dus ze hoeven niet te wachten op die onzindiscussie van Pechtold over bestuurlijke vernieuwining en de rapporten van allerlei onderzoekscommissies. De opheffing van de Eerste Kamer zal immers nog wel enkele decennia op zich laten wachten.
Diezelfde onverenigbaarheid van functies zou ook voor Provinciale Staten moeten gaan gelden. Dat is nog eens echte bestuurlijke vernieuwing, in plaats van die flauwekul rond de dualisering. Die dualisering, dat is pas echt bedacht onder professoren.