registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

De uitdaging! Starten DSE bewoners met verbetering van de Europese Grondwet?

Grondwettelijkverdrag, waar hebben we nu eigenlijk nee tegen gezegd?
 Foto: Rien Valk

Foto: Rien Valk
Als je goed zoekt in de linker kolom op de site van http://www.grondweteuropa.nl/ kun je de Nederlandse en Europese Grondwet downloaden als interactief E-book. Je kunt ook op de nu volgende link klikken en kiezen voor opslaan: http://www.grondweteuropa.nl/9326000/1/j9vvgjnazrhmix9/vh0tdblgcdvc/f=/gw.chm Je krijgt dan zowel onze eigen Nederlandse grondwet als die van Europa te zien waar je heel gemakkelijk doorheen kunt klikken.
Op basis van deze informatie zouden wij zelf kunnen proberen een nieuw voorstel voor een Europeese grondwet te maken. Heb ik niet ergens op onze DSE pagina's gelezen dat wij nazaten van Erasmus dat toch moeten kunnen binnen zo'n 25 bladzijden? Het lijkt me de moeite waard als ze daar een serieuze poging voor doen. Want wat is er nu mooier dan dat een grondwet nu eens niet van boven af maar vanuit de bevolking tot stand zou zijn gekomen?

Met de begin pagina is in iedergeval niks mis.
GEINSPIREERD door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat;

IN DE OVERTUIGING dat Europa, na bittere ervaringen herenigd, op de ingeslagen weg van beschaving, vooruitgang en welvaart wil voortgaan, voor het goed van al zijn bewoners, ook van de meest kwetsbaren en de meest behoeftigen; dat Europa een werelddeel wil blijven dat openstaat voor cultuur, kennis en maatschappelijke vooruitgang; en dat Europa het democratische en transparante karakter van zijn openbare leven wil verdiepen en zich wil beijveren voor vrede, rechtvaardigheid en solidariteit in de wereld;

IN HET VERTROUWEN dat de volkeren van Europa, onverminderd trots op hun identiteit en hun nationale geschiedenis, vastbesloten zijn hun oude tegenstellingen te overwinnen, en, steeds hechter verenigd, vorm te geven aan hun gemeenschappelijke lotsbestemming;

ER VAST VAN OVERTUIGD dat Europa, "In verscheidenheid verenigd", de volkeren de beste kansen biedt om, onder eerbiediging van eenieders rechten en in het besef van de verantwoordelijkheden jegens de toekomstige generaties en de aarde, voort te gaan met de grootse onderneming die van Europa bij uitstek een ruimte maakt waar mensen gestalte kunnen geven aan hun aspiraties;

Overigens heeft iemand het aantal pagina's van onze eigen grondwet al eens geteld?

onzin

Met permissie, dit vind ik onzin. Je mocht 1 juni voor of tegen stemmen. Niemand is verplicht om een nieuwe tekst te presenteren.
Deze inleiding, de verklaringen en protocollen op het eind moeten er al helemaal uit als je tot 25 pagina's wilt komen.

Verder moet je nog afwachten wat er in Tsjechie juni (voor), juli Luxemburg (voor), 25 september Polen (voor) 27 september Denemarken (tegen), oktober? Ierland (?), december Portugal (voor) 2006 UK (tegen) wordt besloten. De toestand in Zweden en Finland is onduidelijk. Als Zweden tegen stemt, dan zijn er vijf lidstaten tegen (Frankrijk, Nederland, Denemarken, UK, Zweden). In Zweden vindt men het niet belangrijk genoeg voor een referendum.
Landen in Oost-Europa zijn voorstander omdat de regeringen verwachten dat de Unie economisch voordeel oplevert. Zo ontvangen Portugal, Spanje en Ierland al jarenlang subsidies van de EU. Die landen stemmen dus voor.

Frankrijk en Nederland behoren wel tot de oprichters van de Europese Unie, dus de stemming in die landen zou wel zwaarwegend moeten zijn, dus niet alleen getalsmatig.

Waarschijnlijk gaat men dan vanaf oktober 2006 opnieuw onderhandelen, of voor de bezwaarmakers uitzonderingen toestaan. Feitelijk wordt het verdrag dan nog langer van tekst aangezien er Verklaringen worden toegevoegd.
/~vnkessel/ratificationmap.jpg

Hoezo onzin?

Met permissie ik vind tegenstemmen omdat het gezicht van Balkenende je niet aanstaat, de euro alles duurder heeft gemaakt, Turkije beter buiten Europa kan blijven (wel een prima vakantie bestemming), de grondwet veel te uitgebreid is veel grotere onzin. Als het gaat om een grondwet die een oprechte poging doet de samenwerking transparanter en democratischer te maken. Weliswaar vol compromissen maar dat lijkt me logisch als je met 25 landen naar een eenheid wilt streven. En als je dan tegen bent laat dan maar weten hoe het beter kan!

Ik vind het een hele verbetering, dat de "bovenlaag" in Europa die ons in het verleden in de eerste en tweede wereldoorlog meegesleurd heeft er de afgelopen 60 jaar in geslaagd is de vrede te bewaren en welvaart en welzijn te bevorderen. Ik juich ieder poging om daar mee verder te gaan van harte toe. Zeker als ze dat op een opener en meer democratische wijze proberen te doen. Ik denk dat we in onze steeds "kleiner" wordende wereld en dichterbij in Europa onze samenwerking moeten intensiveren, we zullen elkaar hard genoeg nodig hebben om er voor ons en de toekomstige generaties voor te zorgen dat alles goed blijft gaan op het gebied van werkgelegenheid, wetenschap, natuur, energie, voedsel en gezondheid. Dat bereik je niet als je verder gaat op basis van ikke ikke en de rest kan stikken.

Uiteraard is niemand verplicht een nieuwe tekst te presenteren. Maar als men dan zo afgeeft op het "broddelwerk" van de nieuwe grondwet dan daag ik uit om het beter te doen. En voor mij was het al lang duidelijk dat dat niet in 25 pagina's te doen is!

Geen onzin, wel veel werk

Het zelf schrijven van een betere versie is vogens mij niet iets wat je "even" doet. En ook zeker geen onzin. Bovendien zullen daar ook specialisten aan moeten meewerken, wil het het amateur niveau ontstijgen.
En waarschijnlijk zijn er ook andere gelijksoortige initiatieven. Zoals deze uit frankrijk, met engelstalige versie:
http://www.appel-constituante.org/article.php3?id_article=5

Via een alternatieve mailinglist ontving ik een nederlandse vertaling van een verklaring die je op bovenstaande link kunt ondertekenen

Ik vind dat er heel zinnige dingen in staan. De voorstanders van de verworpen grondwet, zullen wel zeggen dat dat ook allemaal in dat voorstel stond, maar het gaat, naast inhoud, ook om vertrouwen.
Daarom moet je met de basisprincipes beginnen. Een grondwettelijke startverklaring met principes die iedereen onderschrijft en waardeert.
Dan kun je vervolgens een stap verder gaan, samen of met een lokale inkleuring.
Bij de amerikaanse grondwet begonnen ze ook met de onafhankelijkheidsverklarig, en kwam er een grondwet met steeds meer amendementen. Ik ken de details niet, weet niet eens of ik daar wel voor gestemd zou hebben. Maar om wergens mee eens te zijn moet je het begrijpen en er vertrouwen in hebben. Ik denk dat je dan simpel moet beginnen.

Hieronder een nederlandse vertaling van de engels/franse tekst op de website.

Ontwerp Oproep om te komen tot het opzetten van een Grondwetgevende
vergadering voor een andere Europa.


WIJ, Burgererinnen en Burgers van Europa, overwegend dat:

- het opbouwen van een verenigd Europa tot nu toe volledig buiten toedoen van de volkeren van Europa plaats heeft gevonden.
- dat de mensenrechten aan economische belangen worden onderworpen en
zowel naar de letter als naar de geest worden geschonden.

Dit geldt met name het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor
Europa (VGE), vanwege de manier waarop het tot stand is gekomen eenerzijds
en het primaat van de economie boven het menselijke aspect die het
vastlegt anderzijds. Wij, Burgerinnen en Burgers ontzeggen deze
verdragtext elke legitimeiteit en verwerpen het.

Bovendien zijn wij van mening dat een Grondwet de uitkomst van een
werkelijk demokratisch proces dient te zijn waarbij de fundamentele
beginselen die het leven in een gemeenschappelijk Europa vastgesteld
moeten worden. Zulk een Grondwet dient te voorzien in het opzetten van
wetgevende, uitvoerende en justiciele instituties die rechtstreeks
voortkomen uit de volkeren en door de volkeren gecontroleerd worden.

Wat ook de uitkomst van het ratificatie-proces in Europa zal zijn, menen wij dat er een dringende noodzaak is om gezamelijk te gaan nadenken over de voorwaarden die waardige en emancipatoire levensomstandigheden voor allen in Europa mogelijk zouden maken.

Het lijkt ons daarmon noodzakelijk om over de volgende niet uitputtende lijst van fundamentele rechten in debat te gaan:

- het recht om over eigen lichaam, geweten en leven te beschikken;
- het recht op gezond voedsel;
- het recht op een geschikte woning;
- het recht op gezondheid en sociale zekerheid;
- het recht op levenslange vrije vergaring van kennis;
- het recht op arbeid en op vrije beroepskeuze;
- het recht om zijn mening te uiten, om te communiceren, om bijeen te
komen en om te gaan en te staan waar men wil;
- het recht om in een wereld zonder oorlog te leven. Dit houdt in de
afschaffing van elk vorm van economische en militaire onderwerping;
- het recht om te leven in een gezonde milieu, met behoud van diens
biodiversiteit. Dit houdt een verandering van onze productie- en
consumptiegewoontes in;
- en daarmee samenhangend ook de plicht om gezamelijk de sociale,
materiele en morele voorwaarden om een op gelijkheid gebaseerde genot van deze rechten te waarborgen.

Wij verzoeken een ieder om deze oproep te tekenen en door te geven.
Laten wij in beweging komen, bijeenkomsten organiseren en klachten
verzamelen.
Laten wij samenwerken om een Grondwetgevende voor te bereiden. Deze:

-zal onze Grondwet opstellen, als vertaling van de verlangens en de eisen die tijdens de debatten naar voren zullen zijn gekomen;
- zal bestaan uit specifiek voor deze taak verkozen leden, die na gedane arbeid zullen aftreden.


Opgemaakt te Toulouse (Frankrijk) op 5 mei 2005
Op initiatief van het collectief Rangueil-Universiteit Paul Sabatier " Nee tegen de VGE - Voor een Ander Europa".

Teken de oproep (in het Frans) op:
http://www.appel-constituante.org/article.php3?id_article=1

Aardige uitdaging

De ogesomde rechten vormen een aardige uitdaging. Laat ik er eens op ingaan.
1) - het recht om over eigen lichaam, geweten en leven te beschikken.
Lichaam en leven lijken mij het vermelden waard. Hoe een ander over je geweten kan beschikken kan ik mij niet voorstellen; dus dat hoort er niet in.
2) - het recht op gezond voedsel. Vanzelfsprekend.
Alleen kan het begrip 'gezond' waarschijnlijk tot veel geschillen aanleiding geven omdat je er veel betekenissen, althans veel gradaties, aan kunt geven.
3) - het recht op een geschikte woning.
Voor het begrip 'geschikt' geldt hetzelfde als voor 'gezond'.
4)- het recht op gezondheid en sociale zekerheid. Akkoord.
5)- het recht op levenslange vrije vergaring van kennis.
Beetje onduidelijk wat hier bedoeld is: het recht van de journalist op vrije nieuwsgaring? Waarschijnlijk het recht op levenslange (gratis?) toegang tot onderwijsinstellingen. Zou bij ons een drastische beleidsverandering vergen.
6)- het recht op arbeid en op vrije beroepskeuze.
Vrije beroepskeuze lijkt mij een vanzelfsprekendheid, maar het recht op arbeid? Bedoelt men hier betaalde én onbetaalde arbeid? En wie is verplicht betaalde arbeid aan te bieden? Als het bedrijsleven dat niet doet, bijv. in een periode van laagconhunctuur, dan zal dus de overheid betaalde arbeid aan moeten bieden. Ik vind dat nu al noodzakelijk - bijv. omdat gedeeltelijk arbeidsongeschikten anders kansloos zijn -, maar dan zijn we een heel eind weg van een (neo)liberale markteconomie. Moeten we verder niet iets opnemen als een plicht tot arbeid? Er zijn in de samenleving namelijk veel behoeften die niet bevredigd worden omdat de arbeid daarvoor geen betaling oplevert (vrijwilligerswerk).
7)- het recht om zijn mening te uiten, om te communiceren, om bijeen te komen en om te gaan en te staan waar men wil.
Is conform onze bestaande grondrechten.
8)- het recht om in een wereld zonder oorlog te leven. Dit houdt in de afschaffing van elk vorm van economische en militaire onderwerping.
Een recht op vrede: spreekt mij aan en zal iedereen wel aanspreken; maar wie kan de vrede garanderen? Wie kan verhinderen dat groepen soms met elkaar in conflict komen en naar de wapens grijpen? Ik ben vóór een mondiaal optredende politiemacht, onder gezag van de VN. Maar er zijn nog geen garanties dat deze altijd objectief en onpartijdig zal optreden en de VN zijn ook nog niet bij machte, grote landen in het gareel te houden, laat staan ze er in terug te dwingen. Deze wens lijkt mij dus voorlopig rijkelijk utopisch.
Bovendien zitten er twee veelzinnige termen in: 'militaire onderwerping' en 'economische onderwerping'. Tegen miltaire onderwerping door een bovenpartijdige wereldpolitiemacht heb ik, zoals gezegd, geen bezwaar. Maar wat bedoelt men met 'economische onderwerping'? Hopelijk niet de positie van werknemer tegenover werkgever, want dan is de wereld vol onderwerping. Die echter volgens mij niet verwerpelijk is als er sprake is van een arbeidscontract.
9)- het recht om te leven in een gezond milieu, met behoud van diens biodiversiteit. Dit houdt een verandering van onze productie- en consumptiegewoonten in.
Hier komen we in de sfeer van de voorwaarden; het recht op gezondheid is al vastgelegd in punt 4. Gezond milieu is een middel of voorwaarde daartoe. 'Behoud van biodiversiteit' idem dito. Verandering van productie- en consumptiegewoonten kun je niet in een grondwet vastleggen, dat zijn zaken waartoe mensen en volkeren in vrijheid al of niet besluiten. En op zulke besluiten kunnen ze ook weer terugkomen.
10)- en daarmee samenhangend ook de plicht om gezamenlijk de sociale, materiële en morele voorwaarden om een op gelijkheid gebaseerd genot van deze rechten te waarborgen
Een erg waaghalzerige en zelfs nutteloze zin, omdat je er alle kanten mee op kunt. Dit is echt bla-bla, waar je eindeloos over kunt stechelen zonder iemands gelijk of ongelijk te kunnen bewijzen.

Tot slot nog dit: welke rechten kunnen ingeperkt of iemand zelfs ontnomen worden als hij/zij zich niet aan de wetten houdt? Met andere woorden: aan welke rechten kan getornd worden in het kader van het strafrecht? Ook daar zal duidelijkheid over geschapen moeten worden.
Er zal dus een onderscheid gemaakt moeten worden tussen fundamentele en voorwaardelijke rechten.